Biblioteka Psychiatrii Polskiej

Psychiatryczne skale oceny w zaburzeniach afektywnych

pod red. Andrzeja Kiejny, Janusza Rybakowskiego i Dominiki Dudek

cena 45 zł

Opis:
Wraz z rozwojem wiedzy medycznej wzrastają wymagania dotyczące diagnostyki zaburzeń psychicznych. Decyzja, w jakim stopniu korzystać z konkretnych metod badawczych, należy każdorazowo do indywidualnych kompetencji lekarza psychiatry. Jednak kluczowa wydaje się znajomość możliwości i ograniczeń poszczególnych metod pomiarowych. Książka „Psychiatryczne skale oceny w zaburzeniach afektywnych” stanowi wyczerpujący przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat narzędzi badawczych stosowanych w zaburzeniach afektywnych i mam nadzieję, iż stanowić będzie praktyczny przewodnik w doborze narzędzi pomiarowych w codziennej praktyce klinicznej.

 Prof. Andrzej Kiejna

Katedra i Klinika Psychiatrii

Akademii Medycznej we Wrocławiu

 

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne

pod red. Aliny Borkowskiej

cena 45 zł

Opis:

Oddajemy w ręce Czytelników najnowszą pozycję Biblioteki Psychiatrii Polskiej poświęconą problematyce funkcji poznawczych w schizofrenii. Problem zaburzeń funkcji poznawczych w tej chorobie jest przedmiotem wielu badań naukowych, jest też bardzo istotny dla klinicystów. W książce Czytelnik znajdzie informacje na temat specyfiki dysfunkcji poznawczych w schizofrenii, ich związków z objawami psychopatologicznymi choroby, a także znaczenia w etiopatogenezie, przebiegu i obrazie klinicznym choroby oraz dla funkcjonowania chorych. Jeden z rozdziałów przedstawia najnowsze dane na temat procesów podejmowania decyzji w schizofrenii. Niezwykle wartościowy jest rozdział na temat możliwości leczenia tych zaburzeń we współczesnej psychiatrii oraz nowoczesnych metod ich diagnozy.

Alina BorkowskaDoświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy

 

pod red. Jacka Wciórki

ISBN 83-86826-10-X

Rok wydania: 1998

Cena: 21 zł

Opis:

Książka przedstawia wyniki badań nad postawami chorych wobec doświadczanej przez nich choroby schizofrenicznej. Na podstawie dwukrotnego, wnikliwego badania chorych w odstępie około dziesięciu lat opisano wiedzę, uczucia i reakcje dotyczące tego doświadczenia oraz częstość i właściwości wyodrębnionych na tej podstawie typów postaw (integrujących - niezdecydowanych - izolujących). Analizie poddano dynamikę tych postaw w dziesięcioletnim okresie objętym katamnezą. Porównano też postawy samych chorych z postawami, jakie w stosunku do tego ich doświadczenia przyjmują osoby stanowiące dla nich najbliższe otoczenie społeczne. Wnioski podkreślają różnorodność postaw oraz względną stabilność ich składników emocjonalnego i behawioralnego. Dynamika wiedzy pacjentów zmierza, jak się wydaje, częściej, choć nie zawsze, w stronę przypisania doświadczeniu choroby atrybutów czegoś zewnętrznego w stosunku do własnej osoby. Uderza nieoczekiwany (w sytuacji wieloletniego przebiegu choroby) optymizm wielu chorych związany najprawdopodobniej z jakąś postacią jej "oswojenia", znalezienia sobie względnie satysfakcjonującej niszy życiowej. Różnorodność postaw pacjentów może być ważną wskazówką w pracy terapeutycznej.

 

Epidemiologia zaburzeń psychicznych

pod red. Andrzeja Kiejny i Joanny Rymaszewskiej

ISBN 83-86826-90-8

Rok wydania: 2003

Cena: 36 zł

Opis:

Obecnie obserwuje się w świecie ogromną dynamikę w rozwoju epidemiologii psychiatrycznej, między innymi dzięki bardziej zoperacjonalizowanemu podejściu do klasyfikacji zaburzeń psychicznych, zbliżeniu się dwu systemów klasyfikacji 1CD-10 i DSM IV oraz powstaniu odpowiednich strukturalizowanych narzędzi badawczych umożliwiających szeroką eksplorację zagadnienia. Pozwoliło to na przeprowadzenie wielu nowych badań o zasięgu ponadnarodowym, których wyniki umożliwiają postęp w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych (np. The World Mental Health Iniciative of ICPE). Ważne, że większość narzędzi jest już dostępna w Polsce. Przed podjęciem dużych badań populacyjnych ogólnopolskich czy paneuropejskich, warto jednak przyjrzeć się dotychczasowym polskim doniesieniom z zakresu epidemiologii zaburzeń psychicznych.

 

Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych

pod red. Janusza Rybakowskiego i Joanny Hauser

ISBN 83-86826-80-0

Rok wydania: 2002

Cena: 36 zł

Opis:

Książka jest pierwszą w naszym kraju zbiorową publikacją dotyczącą problemów genetyki molekularnej zaburzeń psychicznych. Pomyślana została jako wprowadzenie w dziedzinę wiedzy, która w ostatnich latach uległa dynamicznemu rozwojowi. Publikacja stanowi jednocześnie prezentację osiągnięć polskiego środowiska psychiatrycznego w tym zakresie.

 

Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006

Jerzy W. Aleksandrowicz, Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Dorota Stolarska

ISBN 83-86826-56-8

Rok wydania: 2006

Cena: 39 zł, z programem: 57 zł

Opis:

Kwestionariusz Osobowości Nerwicowej KON-2006 jest narzędziem opisującym cechy osobowości związane z występowaniem i utrzymywaniem się zaburzeń nerwicowych. Składa się z 24 skal, mierzących rozmaite aspekty różniące przeżywanie i funkcjonowanie osób chorujących na przewlekłe zaburzenia nerwicowe od osób zdrowych. Globalny wynik kwestionariusza (wartość X-KON) umożliwia zarówno odróżnienie zaburzeń nerwicowych związanych z tymi dysfunkcjami osobowości od zespołu objawów czynnościowych związanych wyłącznie z sytuacją stresową (reakcji nerwicowych), jak i zespołów związanych ze specyficznymi zaburzeniami osobowości.

Przedstawiono procedury doboru 243 zmiennych kwestionariusza oraz analizy właściwości psychometrycznych skal i ich korelacji z wynikami kwestionariusza objawowego KO”0” orz kwestionariusza osobowości 16PF Cattella, sposób obliczania wskaźnika dezintegracji osobowości nerwicowej X-KON oraz jego zmian związanych z wynikami leczenia.

 

Opis programu komputerowego:

Program kon2006 umożliwia wypełnienie oraz wyświetlenie i zapisanie wyników do pliku tekstowego, następujących kwestionariuszy:

- kwestionariusz objawowy "O"

- kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006.

Wyniki (dla tego samego kwestionariusza) można zapisywać do tego samego pliku, wtedy nowe wyniki będą dopisywane, czyli plik będzie uzupełniany o nowe dane za każdym razem, a nie nadpisywany. Umożliwia to np. gromadzenie wyników tego samego typu w jednym pliku.

 

Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu

pod red. Jacka Bomby i Barbary Józefik

ISBN 83-86826-75-4

Rok wydania: 2003

Cena: 32 zł

Opis:

Oddawany do rąk Czytelników tom grupuje opracowania najważniejszych zagadnień związanych z leczeniem anoreksji i bulimii psychicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmują one przede wszystkim oddziaływania psychoterapeutyczne oparte na głównych podejściach teoretycznych:: psychodynamicznym, behawioralno-poznawczym i wynikającym z rodzinnego paradygmatu systemowego. Nie tracąc historycznej perspektywy w rozumieniu zjawiska zaburzeń jedzenia, skupiono się na prezentacji współczesnych modeli leczenia odwołujących się do medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Uwzględniono też programy wczesnej opieki ambulatoryjnej, możliwości leczenia przy ograniczonym dostępie do wyspecjalizowanych programów terapeutycznych. Wzięto również pod uwagę trudności w prowadzeniu leczenia farmakologicznego i somatycznego, niezwykle ważnego w leczeniu anoreksji psychicznej.

Wybór prac stanowiących treść książki pochodzi z I Krakowskiej Konferencji poświęconej Problematyce Zaburzeń Odżywiania: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu?, która miała miejsce w Krakowie w maju 2002.

 

Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki (tom 2)

pod red. Barbary Józefik i Macieja Pileckiego

ISBN 83-86826-26-6

Rok wydania: 2005

Cena: 42 zł

Opis:

Z przyjemnością prezentujemy drugi zeszyt Biblioteki Psychiatrii Polskiej poświęcony problematyce zaburzeń odżywiania się. Zawiera on odnoszące się do powyższych zakresów tematycznych teksty prezentowane podczas II Krakowskiej Konferencji zatytułowanej: Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki, która odbyła się w Collegium Nowodworskiego w Krakowie, w dniach 7-8 maja 2004 roku.
Mamy nadzieję, iż prezentowany w tym tomie wybór tekstów stanowi istotne poszerzenie i pogłębienie problematyki zarysowanej podczas pierwszej konferencji, która odbyła się w Krakowie w 2002 roku. Mimo iż nadal pozostaje aktualne pytanie: Co, komu, kiedy? będące przewodnim motywem pierwszego naszego spotkania, wydaje się, iż w ostatnich latach obserwujemy wyraźną tendencję wyrażającą się w poszukiwaniu specyficznych metod terapii swoistych dla zaburzeń odżywiania się. Zarazem, z punktu widzenia teorii i praktyki terapeutycznej, istotne pozostaje pytanie o zasady łączenia różnych podejść w procesie leczenia konkretnego pacjenta. Jeden z ważnych problemów dotyczy zasad postępowania w stosunku do pacjentów, którzy nie uzyskują poprawy w ambulatoryjnym trybie leczenia oraz pacjentów chronicznych. Pojawia się tutaj pytanie o najbardziej skuteczne modele leczenia stacjonarnego. Podstawową metodą leczenia zaburzeń odżywiania się są oddziaływania psychoterapeutyczne. Z uwagi na ryzyko zgonu i poważnych komplikacji somatycznych, zwłaszcza w wypadku anoreksji psychicznej, nieodmiennie ważnym zagadnieniem pozostają schematy oddziaływań somatycznych. Z zagadnieniem hospitalizacji i leczenia somatycznego wiąże się kwestia postępowania w sytuacji braku zgody na leczenie. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale też prawny i etyczny.

 

Mózg i psyche

Pod red. Jacka Bomby i Macieja Pileckiego

ISBN 83-86826-61-4

Rok wydania: 2007

Cena: 47 zł

Opis:

Niniejsza publikacja jest opracowaniem szczególnym. Zawiera wybór tekstów prezentowanych w ramach jubileuszowej konferencji 100-lecia powołania w 1905 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim Kliniki Psychiatrii i Neuropatologii, z której powstały istniejące obecnie: Katedra Psychiatrii, Instytut Neurologii i Katedra Psychoterapii.
Rocznica ta stała się okazją do spojrzenia wstecz w historię tych instytucji oraz prezentacji ich współczesnych osiągnięć. W części pierwszej opracowania zawarte są teksty o historii krakowskiej akademickiej neurologii i psychiatrii. Zakres tematyczny kolejnych wystąpień dobrany został według klucza nawiązującego do wspólnych korzeni psychiatrii i neurologii. Zagadnieniu relacji pomiędzy psychiką a jej biologicznym podłożem – mózgiem poświęcona jest dyskusja panelowa dwudziestu czterech neurologów i psychiatrów. Jak zorientujecie się Państwo z jej lektury, nadal brak w tym względzie ostatecznych rozstrzygnięć.
Kolejne dwa rozdziały dotyczą wybranych problemów padaczek oraz zaburzeń depresyjnych. Pozornie odległe, wydają się obecnie wiązać z podobnym biologicznym mechanizmem – zjawiskiem kindlingu.
Obszarem, w którym psychiatria i neurologia najbardziej się obecnie zbliżają, są badania czynnościowe funkcji centralnego systemu nerwowego. Tych zagadnień dotyczą doniesienia zawarte w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.

MÓZG I PSYCHE
Dyskusja panelowa (J.W. Aleksandrowicz, B. de Barbaro, J. Bomba, J.K. Gierowski, I. Gościński, J. Heitzman, R.T. Hese, H. Jaklewicz, A. Kiejna, I. Kłoszewska, M. Masiak, J. Meder, I. Namysłowska, Z. Nowicki, G. Opala, M. Orwid, R. Podemski, A. Rajewski, D. Ryglewicz, J. Samochowiec, A. Stępień, J. Wciórka, M. Załuska, A. Zięba)

 

WYBRANE PROBLEMY PADACZEK

Epileptogeneza w padaczce częściowej u dzieci (M. Kamiński, A. Zając)
Padaczka rzekomo lekooporna – konsekwencja błędów diagnostycznych. Dlaczego pacjenci z psychogennym napadami rzekomopadaczkowymi mają rozpoznawaną padaczkę lekooporną? (J. Jędrzejczak)
Zastosowanie technik neuroobrazowania w diagnostyce lokalizacyjnej padaczki (C. Siemianowski)

Leczenie padaczki oparte na dowodach – wytyczne NICE (B. Majkowska-Zwolińska)
Spojrzenie lekarza praktyka – badania otwarte tiagabiny. Doświadczenia polskie (A. Grabowska-Grzyb)

 

WYBRANE PROBLEMY ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH I WSPÓŁCHOROBOWOŚCI
Spektrum zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży (J. Bomba)
Depresyjność jako predyktor używania substancji psychoaktywnych w okresie rozwojowym (R. Modrzejewska)
Obraz siebie u pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się, zaburzeń depresyjnych oraz dziewcząt nieleczonych (B. Józefik, M. Pilecki)
Poszukiwanie zaburzeń czynności mózgu w depresji (D. Dudek, M. Siwek, A. Zięba)

 

OBRAZOWANIE CZYNNOŚCI MÓZGU
Zastosowanie funkcjonalnego obrazowania MR w psychiatrii (B. Sobiecka, A. Urbanik, J. Kozub, L. Podsiadło, M. Binder, M. Kuniecki)
Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w psychiatrii (J. Kozub, A. Urbanik, B. Sobiecka, A. Werewka-Maczuga, A. Silczuk, T. Zyss, A. Sas-Bieniarz)
Obrazowanie czynności mózgu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w czasie stymulacji bólowej modyfikowanej sugestiami analgezji w hipnozie. Wstępne doniesienie z badań pilotowych (J.W. Aleksandrowicz, A. Urbanik, M. Binder)

 

Najnowsze techniki neuromodulacyjne w terapii zaburzeń depresyjnych

Pod red. Tomasza Zyssa, Andrzeja Zięby i Dominiki Dudek

ISBN 978-83-86826-00-1

Rok wydania: 2009

Cena: 42 zł

Opis:

Publikacja bardzo potrzebna - przybliża tematyką nieznaną (może się mylę) większości polskich psychiatrów, a są to metody coraz bardziej używane na świecie i mające swoje miejsce w aktualnych standardach terapii (por. Kennedy i in.:: Treating depression effectively, 2007).
Metody te, sądzę, będą coraz bardziej dostępne również w Polsce i książka w sposób bardzo kompetentny przybliża tę tematykę, szczególnie dla młodych lekarzy psychiatrów. Zaletą książki jest również odmitologizowanie metod fizykalnych, które mogą się kojarzyć źle, np. z dawnymi metodami typu topy czy elektrostymulacja.
Znakomitym podsumowaniem jest tabela 6.1 na końcu porównująca metody terapii.
Bardzo popieram tę publikację ...
prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

pod red. Joanny Meder

ISBN 83-86826-11-8

Rok wydania: 2004

Cena: 42 zł

Opis:

Szanowni Czytelnicy,
Mam nadzieję, że książka ta pozwoli Wam wyjaśnić najważniejsze problemy diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące stale rosnącej grupy pacjentów chorujących na zaburzenia psychotyczne i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Jak wykazują obserwacje, pacjenci ci stwarzają najwięcej problemów terapeutycznych, a w polskiej literaturze naukowej rzadko porusza się ten temat. Rozpoznanie podwójnej diagnozy wiąże się ze znacznie gorszym rokowaniem i częstymi powikłaniami. Z tą grupą pacjentów najtrudniej nawiązać kontakt terapeutyczny i uzyskać szybką, znaczną poprawę stanu psychicznego.
Istnieje pilna potrzeba wypracowania metod terapeutycznych najskuteczniejszych dla naszych polskich pacjentów. Mam nadzieję, że lektura książki, którą trzymacie Państwo w ręku, ułatwi Warn pracę i pozwoli wypracować optymalny model najskuteczniejszego leczenia i pomocy tej grupie pacjentów.

 

Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego

pod red. Jolanty Rabe-Jabłońskiej

ISBN 83-86826-46-0

Rok wydania: 2006

Cena: 42 zł

Opis:

W przebiegu jadłowstrętu psychicznego zależnie od fazy choroby i stopnia wyniszczenia, występują rozmaite zaburzenia somatyczne związane z różnym ryzykiem zagrożenia życia czy też powstania trwałych zmian w funkcjonowali i u wielu narządów. Niewiele osób, niezależnie od specjalizacji medycznej, pamięta, że jadłowstręt psychiczny związany jest z najwyższa śmiertelnością pośród wszystkich zaburzeń psychicznych, przy czym powodem takiej sytuacji są przede wszystkim wczesne i późne powikłania somatyczne tego zaburzenia a także nieprawidłowo prowadzona realimentacja.
Poważne zaburzenia metaboliczne pojawiają się przede wszystkim u pacjentów, u których w ciągu kilku miesięcy wystąpił znaczący ubytek masy ciała, a zwłaszcza u tych, którzy wymiotowali i/lub często przyjmowali środki przeczyszczające i/lub odwadniające. Takie zaburzenia stwierdza się również u pacjentów z długim okresem choroby, skrajnie wyniszczonych w wyniku restrykcji pokarmowych. U tych pacjentów obserwuje się przede wszystkim zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia, rozmaite powikłania ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności układu wydalniczego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, nieprawidłowości w zakresie układu krwiotwórczego, przejawy dysregulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza z określonymi konsekwencjami hormonalnymi, stosunkowo częste specyficzne zaburzenia czynności wydzielniczej tarczycy, niespecyficzne zaburzenia układu immunologicznego oraz zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy. Późne powikłania to przede wszystkim: obniżenie gęstości mineralnej kości (osteopenia i osteoporoza), zaburzenia kompozycji tkankowej, a także zmiany w strukturze (zaniki) i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Przygotowana przez nas publikacja ma za zadanie przybliżenie czytelnikowi przyczyn i obrazu powikłań somatycznych jadłowstrętu psychicznego w oparciu o najnowszą literaturę oraz własne badania tych zagadnień

 

Problemy zdrowia psychicznego kobiet

pod red. Joanny Meder

ISBN 83-86826-85-1

Rok wydania: 2003

Cena: 37 zł

Opis:

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pierwszą polską publikacją dotyczącą problemów zdrowia psychicznego kobiet. Tematyka książki jest na tyle różnorodna, że każdy powinien znaleźć w niej ciekawe dla siebie informacje. Szczególną uwagę czytelników zwracani na rozdziały dotyczące zaburzeń afektywnych u kobiet, problemów rodzinnych i macierzyńskich oraz na rozważania kobiet, które przeżyły szok choroby nowotworowej.

 

Psychiatria konsultacyjna, psychiatria liaison

pod red. Stefana Ledera i Celiny Brykczyńskiej

ISBN 83-86-82605-3

Rok wydania: 1996

Cena: 16 zł

Opis:

Psychiatria konsultacyjna / liaison wymaga ścisłej współpracy psychiatrów z lekarzami innych specjalności, bowiem u chorych somatycznie często występują zaburzenia psychiczne. Współpraca ta powinna wykraczać poza samo badanie konsultacyjne, obejmując również kształtowanie całościowego podejścia do pacjenta i uwzględnianie wpływów psychospołecznych, zarówno w etiologii jak i terapii zaburzeń. Założenia te realizowane są w ramach psychiatrii liaison, gdzie psychiatra nie jest tylko lekarzem konsultującym, ale również członkiem zespołu leczącego.

 

Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej

pod red. Stefana Ledera i Celiny Brykczyńskiej

ISBN 83-86826-40-1

Rok wydania: 1999

Cena: 26 zł

Opis:

Pojęcie stresu stosunkowo szybko zdobyło uznanie nie tylko w świecie naukowym, ale też stało się bardzo popularne dzięki mediom. Zawdzięcza to nie tylko spójnej, całościowej koncepcji teoretycznej, dużej liczbie badań naukowych, ale również pogłębieniu ujęcia modelu zdrowia i patologii. Dzięki temu można było podjąć działania prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Efektem ubocznym popularności stało się rozumienie stresu jako negatywnego zjawiska, przyczyny chorób, co nie pomaga w określeniu jego mechanizmów działania w poszczególnych chorobach i doskonaleniu zachowań, które mogą sprzyjać zapobieganiu jego negatywnym skutkom. W prezentowanych pracach podjęto próbę połączenia rozważań teoretycznych z praktyką kliniczną, podkreślając znaczenie roli czynników psychologicznych m.in. w relacjach między personelem medycznym a pacjentami, które dążą do uzyskania "dobrostanu", mającego znaczenie w realizacji wspólnych celów.

 

Psychoonkologia

pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko

ISBN 83-86826-65-7

Rok wydania: 2000

Cena: 31 zł

Opis:

Psychoonkologia jest tą wielodyscyplinarną dziedziną medycyny, której rozwój i znaczenie są w ostatnim czasie coraz większe. Postęp onkologii w zakresie zarówno leczenia jak i opanowywania uciążliwych objawów somatycznych przenosi akcent z troski o dobre fizyczne samopoczucie pacjenta na jego problemy psychiczne. Dlatego tak ważnym zadaniem lekarzy jest próba pomocy psychologicznej pacjentom i ich rodzinom. Po to, by pomoc ta była naprawdę skuteczna, musi być realizowana w sposób umiejętny, a to wymaga odpowiedniego przygotowania personelu medycznego:: nauczenia lekarzy i pielęgniarek dobrego porozumiewania się z chorym, nawiązania kontaktu, zachęty do wypowiedzi, udzielenia wsparcia. Książka, którą prezentujemy, jest próbą przedstawienia niektórych spośród zagadnień, jakimi zajmuje się psychoonkologia. Mamy nadzieję, że stanie się ona dla Czytelników inspiracją do przemyśleń i pogłębienia tej niezwykle złożonej i bogatej problematyki.

 

Psychoterapia schizofrenii

Pod red. Joanny Meder i Maryli Sawickiej

ISBN 83-86826-41-X

Rok wydania: 2006

Cena: 42 zł

Opis:

Wydawnictwo Biblioteki Psychiatrii Polskiej zachęca do sięgnięcia po tę książkę każdego, kto interesuje się problematyką psychiatrii, psychologii klinicznej i psychoterapii. Tym razem proponujemy Państwu możliwość zgłębienia zagadnienia, jakim jest psychoterapia schizofrenii. Autorzy w jedenastu rozdziałach prezentują najważniejsze problemy terapeutyczne schizofrenii. Stawiają śmiałe pytania badawcze, krytycznie odnoszą się do spraw już pozornie rozwikłanych i oczywistych. Rozważania dotyczą szerokiego kontekstu terapeutycznego schizofrenii, a więc nie tylko samych pajentów i ich rodzin ale także terapeutów. Oddajemy Państwu książkę będącą kompendium wiedzy teoretycznej przekazanej przez praktyków lekarzy i psychologów, dla których praca z osobami chorymi na schizofrenię jest codziennym doświadczeniem.

 

Psychoterapia, psychiatria społeczna. Wybrane zagadnienia

Stefan Leder

ISBN 83-86826-60-6

Rok wydania: 2004

Cena: 32 zł

Opis:

Profesor Stefan Leder, wieloletni kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, stworzył oryginalną teorię zaburzeń nerwicowych i psychoterapii. 28 prac składających się na tę książkę to prezentacja Jego poglądów dotyczących psychiatrii społecznej i psychoterapii. Publikowane głównie w czasopismach zagranicznych w ciągu czterdziestu lat stanowią spójny wykład tych koncepcji teoretycznych oraz opis związanych z nimi doświadczeń klinicznych i wyników prac badawczych.

 

Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie

pod red. Joanny Meder

ISBN 83-86826-45-2

Rok wydania: 2000

Cena: 32 zł

Opis:

Publikacja jest przeglądem najistotniejszych problemów rehabilitacji przewlekle chorych psychicznie. Książka przygotowywana została w duchu nowoczesnego podejścia do chorego, czyli wielokierunkowo i interdyscyplinarnie. Można się z niej dowiedzieć, czego oczekują od lekarzy chorzy psychicznie i jaki jest ich system wartości. W książce można znaleźć opracowania na temat pracy z rodzinami chorych. Te problemy są obecnie stawiane na równi pod względem ważności z terapią samego pacjenta. Każdy, kto sięgnie po tę książkę, znajdzie w niej coś interesującego dla siebie.

 

Rodzinne uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji alkoholizmu

Joanna Mazur

ISBN 978-83-86826-99-5

Rok wydania: 2009

Cena: 37 zł

Opis:

Dane statystyczne, dotyczące ilości osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich, są zatrważające. Wskazują bowiem na skalę problemu nadużywania alkoholu oraz na ogromną liczbę osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni doświadczają jego negatywnego wpływu. Niepokoi zwłaszcza to, że znaczna część dzieci alkoholików, w przyszłości, tak jak ich rodzice, popada w uzależnienie. Książka, która trafia do Państwa rąk, poświęcona jest problematyce rodzinnych uwarunkowań alkoholizmu. Jej głównym celem jest spojrzenie na uzależnienie od alkoholu, jako przejaw zaburzenia funkcjonowania systemu rodzinnego, które rozwija się w ciągu pokoleń, oraz próba kompleksowego opisania mechanizmu, w oparciu o który alkoholizm jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Aktualność podjętych rozważań pozwala mieć nadzieję, iż znajdą się one w kręgu zainteresowań profesjonalistów zajmujących się osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a tym samym przyczynią się do zwiększenia skuteczności oddziaływań w zakresie diagnozy, leczenia, a także profilaktyki problemów alkoholowych.

 

Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych

pod red. Filipa Rybakowskiego

ISBN 83-86826-06-1

Rok wydania: 2004

Cena: 33 zł

Opis:

Etiopatogeneza chorób przewlekłych, w tym większości zaburzeń psychicznych, pozostaje nieznana. Podkreśla się znaczenie interakcji predysponujących czynników genetycznych z niekorzystnymi wpływami środowiskowymi, choć dopiero od niedawna w obrębie tych ostatnich dostrzega się możliwość szkodliwego oddziaływania mikroorganizmów. Książka ta została pomyślana jako przegląd interesujących obszarów badań nad rolą czynników zakaźnych powodujących zaburzenia neurobehawioralne. Przedstawiono, w jaki sposób mikroorganizmy mogą bezpośrednio powodować objawy psychopatologiczne, tak jak dzieje się to w AIDS czy w boreliozie z Lyme, a także uruchamiać procesy autoimmunologiczne prowadzące do wystąpienia objawów, jak w przypadku PANDAS. Z pewnością niektóre czynniki zakaźne mogące wywoływać zaburzenia psychiczne zostaną dopiero opisane, jak stało się to niedawno w przypadku prionów i nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba. Problem związków pomiędzy zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego a zaburzeniami psychicznymi budzi wiele kontrowersji, które dobrze obrazuje daleka od ostatecznego rozwiązania historia badań nad rolą wirusa choroby Borna w etiopatogenezie zaburzeń psychotycznych. Wydaje się, iż obecnie znaczenie zakażeń zostało dobrze udokumentowane w patogenezie schizofrenii, choć wątpliwości budzi nadal etiologiczna specyficzność poszczególnych infekcji oraz znaczenie okresu ich wystąpienia.
Mam nadzieję, że powyższa monografia pozwoli przybliżyć psychiatrom i zainteresowanym lekarzom innych specjalności zgromadzone dane i problemy badawcze dotyczące znaczenia zakażeń dla etiopatogenezy zaburzeń psychicznych.

 

Schizofrenia - psychologia i psychopatologia (wybrane zagadnienia psychologii w schizofrenii)

Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński

ISBN 83-86826-36-3

Rok wydania: 2005

Cena: 37 zł

Opis:

Książka powstała na bazie pracy doktorskiej dr Tsirigotisa, która otrzymała nagrodę im. P. Jansena za najlepszą, oryginalną pracę badawczą w 1997 r., przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Praca stanowi obszerne studium psychologii potrzeb ludzkich i wartości, z przeglądem najważniejszych koncepcji autorów polskich i zagranicznych. Książka wypełnia lukę w piśmiennictwie światowym na temat struktury potrzeb i hierarchii wartości u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną. Publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy u osób uczących się psychiatrii oraz u wszystkich zainteresowanych problematyką psychologii potrzeb i wartości.

 

Schizofrenia – różne konteksty, różne terapie cz. 1

Pod red. Jacka Bomby

ISBN 83-86826-50-9

Rok wydania: 2000

Cena: 21,00 zł

Opis:

Ponad sto lat poszukiwań przyniosło wiele ujęć schizofrenii, lecz przybliżyło nas tylko do rozumienia jej istoty. Jest dla nas nadal tajemnicą. Jedni badacze - jak Kraepelin i Bleuler - skupiali się na dociekaniu istoty zaburzenia, inni - jak Kępiński - na sytuacji osoby cierpiącej na schizofrenię. Rozwój techniki umożliwił osiągnięcie niezwykle ciekawych wyników w badaniach biochemicznych, neurofizjologicznych i genetycznych. Prowadzi to do przypisywania nadmiernej roli wąsko rozumianym czynnikom biologicznym, a w praktyce klinicznej do orientowania leczenia wyłącznie na biologiczny wymiar funkcjonowania człowieka. Łatwo to w zauważyć w optymizmie, z jakim klinicyści wprowadzają kolejne generacje leków przeciwpsychotycznych wiążąc z nimi oczekiwania pełnego wyleczenia. Orientacja taka prowadzi do zaniedbania innych ważnych dla medycyny obszarów. Praktyka pokazuje, iż ludzie cierpiący na zaburzenia schizofreniczne, poza skuteczną farmakoterapią wymagają też postępowania, które określa się jako leczenie psychospołeczne. Wydaje się, że jesteśmy w momencie, w którym rewelacje farmakoterapii otwierają nowe zadania przed psychoterapią, socjoterapią, rehabilitacją. Mając już za sobą doświadczenia wyników pierwszej generacji leków przeciwpsychotycznych, deinstytucjonalizacji w opiece psychiatrycznej, nie możemy polegać wyłącznie na spektakularnych danych o wynikach leczenia atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Poprzednie doświadczenia nakazują raczej zwiększenie uwagi i doskonalenie umiejętności w psychoterapii osób z zaburzeniami schizofrenicznymi, sprawności w organizowaniu ich opieki w środowisku, umiejętności wsparcia w ich własnych wysiłkach zbudowania sieci społecznych. Nikt nie utrzymuje, że można wyleczyć kogoś cierpiącego na zaburzenia schizofreniczne samą psychoterapią. Konteksty - teoretyczne, nowych odkryć, kulturowe, środowiskowe, rodzinne - powinny jednak kształtować proporcje między poszczególnymi podejściami w zintegrowanym i kompleksowym postępowaniu między poszczególnymi podejściami i kompleksowym postępowaniu leczniczym.

 

Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie – cz. 2

pod red. Jacka Bomby i Bogdana de Barbaro

ISBN 83-86826-75-4

Rok wydania: 2002

Cena: 31 zł

Opis:

Pierwsza konferencja pt. 'Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie' odbyła się w Krakowie w październiku 1998 r. i poświęcona była w głównej mierze różnym wymiarom psychoterapii: psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej, dynamicznie zorientowanej psychoterapii grupowej oraz terapii rodziny. Zajęto się także farmakologicznym leczeniem zaburzeń schizofrenicznych oraz jego wymiarem psychoterapeutycznym. Owocem tamtego spotkania była monografia opublikowana w 2000 r. przez Komitet Redakcyjne-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Druga konferencja, z której materiały zawiera niniejsza publikacja, miała miejsce 2 lata później i poświęcona była zmianom, zachodzącym w minionym ćwierćwieczu w podejściu do psychoterapii indywidualnej osób ze schizofrenią. Znani polscy psychoterapeuci opisali te zmiany ze szczególnej, subiektywnej, perspektywy. Innym, kluczowym wątkiem konferencji była odmienność i komplementarność perspektyw terapeutów, pacjentów i członków ich rodzin. Teoretyczne przedstawienie tego zagadnienia i jego praktyczna ilustracja zostały wzbogacone o aktywny udział członków stowarzyszeń rodzin i stowarzyszeń pacjentów. Podjęto także kilka innych ważnych problemów: kontrowersje wokół wczesnej interwencji farmakologicznej w schizofrenii, zagrożenia związane z presją marketingowych działań producentów leków oraz społeczny kontekst choroby.

 

Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie – cz. 3

pod red. Andrzeja Cechnickiego i Jacka Bomby

ISBN 83-86826-16-9

Rok wydania: 2004

Cena: 37 zł

Opis:

Konfrontacja i naukowa dyskusja pozostaje ciągle najlepszym sposobem porządkowania wyników własnej pracy i refleksji nad tym, co się osiągnęło. Ten tom, podobnie jak poprzednie, konfrontuje przemyślenia istotnych problemów schizofrenii, doświadczeń osobistych terapeutów i pacjentów oraz refleksje nad wynikami badań naukowych. Podstawowe obszary zestawianych i dyskutowanych problemów związanych ze schizofrenią to: potrzeba, możliwość i granice współpracy cierpiącego i leczącego, podobieństwa i różnice między doświadczeniem psychotycznym i doświadczeniem mistycznym, język opisu doświadczenia choroby, uleczalność schizofrenii, miejsce i rola farmakoterapii i psychoterapii w zintegrowanym leczeniu, destygmatyzacja i problemy społeczne. Zróżnicowany punkt wyjścia do przemyśleń i zawartych w tym tomie tekstów, zapewniają różne podstawowe przygotowania teoretyczne Autorów, różne orientacje kliniczne. Co jest niezwykle istotne - głos zabierają też osoby, które same doświadczyły cierpienia schizofrenii.

 

Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie – cz. 4

Pod red. Jacka Bomby, Marii Rostworowskiej i Łukasza Müldnera-Nieckowskiego

ISBN 83-86826-51-7

Rok wydania: 2006

Cena: 42 zł

Opis:

Sympozjum, którego wyniki udostępniamy w tym tomie uwzględniało cztery konteksty schizofrenii: historyczny, psychoterapeutyczny, prawny i kontekst twórczości artystycznej.
W kontekście historycznym wyraźnie wyodrębniły się, dodatkowo, dwa. Pierwszy z nich ujmował skupiał się na stanie myśli psychiatrycznej w czasie, w którym powstawała koncepcja odrębności nozologicznej zaburzeń określonych nazwą schizofrenia. Drugi pozwala na opis dynamiki myśli psychiatrycznej wokół tych zaburzeń. Koncepcja schizofrenii, a właściwie koncepcje dementiapraecox i schizofrenii postawiły przed psychiatrami nowe zadania badawcze i wpłynęły w istotny sposób na potrzebę kształtowania postaw wobec osób, u których rozpoznawano tak nazwane zaburzenia psychiczne. Szczególnego znaczenia nabrał fakt niekorzystnej prognozy, stanowiący istotny czynnik w ujęciu Kraepelina. Próby zaprzeczenia nieuchronności niekorzystnego przebiegu zaburzeń takie, jak ujęcie Bleulera czy koncepcja Brzezickiego, korzystnej społecznie zmiany osobowości w wyniku schizofrenii nie zapobiegły postulowaniu zapobiegania zaburzeniom schizofrenicznym na drodze polityki eugenicznej. Legły też u podstaw eksterminacji osób chorujących psychicznie w III Rzeszy. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy nawrót do ujmowania zaburzeń schizofrenicznych według myśli Kraepelina. Można zapewne doszukiwać się w takim kierunku myślenia diagnostycznego w psychiatrii chęci odejścia od rozluźnionych w drugiej połowie XX wieku kryteriów diagnostycznych, obserwowanego głównie z Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim (chociaż przyczyny i drogi powstawania tych kryteriów były odmienne). Przyjmuje się na ogół, że zasadniczą przyczyną powrotu do ujęcia kraepelinowskiego była potrzeba takiego sprecyzowania kryteriów rozpoznawania, które usprawniłoby badania nad związkiem zaburzeń schizofrenicznych z zaburzeniami struktury i czynności mózgu. Postępy badań prowadzonych w oparciu o te nowe zasady rozpoznawania schizofrenii w radykalny sposób zmieniły wiedzę o strukturze i czynności mózgu. A także zbudowały zręby wiedzy o genetycznych determinantach jego rozwoju i wariantach aktywności, zwłaszcza obserwowanej na poziomie biochemicznym. Równocześnie przyniosły potrzebę postawienia nowych pytań o zasadność teoretycznego konstruktu schizofrenii.
Psychoterapeutyczny kontekst schizofrenii w zamyśle miał się skupiać na debacie między podejściem psychoanalitycznym i systemowym. Krytyczny przegląd badań nad efektywnością terapii psychoanalitycznej w leczeniu schizofrenii zwraca uwagę raczej na niepowodzenia niż osiągnięcia tego podejścia. Spojrzenie na psychozę z perspektywy teorii psychoanalizy i teorii podejścia systemowego wprowadza w złożoność dociekania istoty ludzkiego przeżycia określanego jako schizofreniczne. Przesuwa uwagę z uzdrawiającej funkcji psychoterapii na wspieranie i zapobieganie nawrotom. Jednak uwagi komentatorów przywróciły proporcje wskazując z jednej strony na aktualną dominację podejścia psychofarmakologicznego i związane z tym ograniczenia terapeutyczne. Psychoterapia, zwłaszcza widziana oczami użytkowników, jawi się jako istotny czynnik nadający sens przeżyciom schizofrenicznym.
Wielce pouczająca dyskusja związana byłą z prawnym kontekstem schizofrenii. Może najważniejsze okazało się to, że prawo - a omawiano problem z perspektywy prawa karnego i prawa kanonicznego (na wybranych przykładach) - wymusza jednoznaczne określenie tego, co psychiatria ujmuje ciągle jako hipotetyczne. Perspektywa przestrzegania praw człowieka eksponująca wagę problemu nie zmieniła surowej konkretności ujęcia norm prawnych. Komentarz w naturalny sposób eksponował zatem problem naznaczania i jego konsekwencje.
Wprowadzenie debaty nad kontekstem sztuki ujawniło konieczność szaleństwa jako warunku istnienia ważnych obszarów twórczości. Podobnie jak analiza prób wartościowania swoistych cech twórczości osób diagnozowanych jako chore psychicznie wskazała na wątłość podstaw ''semiotyki w sztuce''. Wykorzystanie różnych obszarów twórczości artystycznej w terapii przedstawione w oparciu o doświadczenia teatralne i plastyczne otwarło - do pewnego stopnia - kierunek refleksji końcowych spotkania. Podjęto w nim próbę scalenia kontekstów, zwłaszcza empiryczno-naukowego i artystycznego.
Mamy nadzieję, że nie jest to jedyna możliwa refleksja dyskutowania problemu ''schizofrenia'' w różnych kontekstach. Jest wielce prawdopodobne, że każdy z uczestników tak, jak tego pragną organizatorzy, prowadzi własną wewnętrzną pracę refleksyjną. Mamy też nadzieję, że ten tom pobudzi do własnych refleksji jego czytelników.

 

Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej

Jerzy W. Aleksandrowicz, Jerzy A. Sobański

ISBN 83-86826-95-9

Rok wydania: 2004

Cena: 42 zł

Opis:

Czy psychoterapia jest skuteczną formą leczenia zaburzeń nerwicowych?
Czy psychoterapia behawioralna jest skuteczniejsza w jednych formach zaburzeń nerwicowych, a psychodynamiczna w innych?
Dlaczego prawie każda z prac badawczych dotyczących tego zagadnienia przynosi inną odpowiedź?
Czy ma sens kultywowanie tradycji psychoterapii psychoanalitycznej, poznawczej, behawioralnej itp.? A może coś innego niż teoretyczne założenia decyduje o efektywności?
Wyniki publikowanych tu badań zachęcają do krytycznej oceny powszechnie przyjmowanych poglądów i kreatywnego poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania. Pomogą w tym obszerne analizy współczesnych badań empirycznych, zwłaszcza dotyczących efektywności psychoterapii, także tezy proponujące nieco inne rozwiązania metodologiczne oraz odmienne niż przyjęte w ICD-10 spojrzenie na istotę zaburzeń nerwicowych. Czytelnik znajdzie tu inspirację do refleksji nad obecnym stanem wiedzy psychopatologicznej, a także teorią i praktyką psychoterapii.

 

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych a choroba afektywna dwubiegunowa

Bartosz Grabski, Dominika Dudek

ISBN 978-83-86826-97-1

Rok wydania: 2007

Cena: 32 zł

Opis:

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych z chorobą afektywną dwubiegunową stanowi poważny problem kliniczny i naukowy. Praca omawia zarówno zagadnienia teoretyczne związane z fenomenem ''podwójnej diagnozy'' (m.in.: nazewnictwo, definicje, pozycję nozologiczną), jak i jej aspekty kliniczne. Szczególną uwagę zwrócono na następstwa, jakie niesie ze sobą współwystępowanie zaburzeń psychicznych. Omówiono również zagadnienia związane z postępowaniem terapeutycznym w odniesieniu do najczęściej współwystępujących grup zaburzeń. Ze względu na aktualność prezentowanej tematyki oraz wyzwanie, jakim jest opieka nad tą szczególną grupą pacjentów, publikacja powinna zajmować ważną pozycję w bibliotece każdego psychiatry.

 

Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych

pod red. Aliny Borkowskiej

ISBN 83-86826-31-2

Rok wydania: 2005

Cena: 37 zł

Opis:

W ostatniej dekadzie XX wieku, dekadzie badań nad mózgiem, dokonał się ogromny postęp w zakresie poznania fenomenologii dysfunkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych oraz ich uwarunkowań neurobiologicznych. W niniejszym opracowaniu czytelnik znajdzie przegląd współczesnych poglądów na etiopatogenezę zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach psychicznych, otępieniu i schorzeniach endokrynnych oraz na ich neurobiologiczne uwarunkowania, a także dane na temat możliwości poprawy funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych.

 

Zaburzenia psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia

pod red. Joanny Meder i Maryli Sawickiej

ISBN 978-83-86826-98-8

Rok wydania: 2008

Cena: 37 zł

Opis:

W fachowej literaturze psychiatrycznej poświęca się zbyt mało miejsca specyfice zaburzeń psychicznych u mężczyzn, pomimo że choroba ma u nich poważniejszy przebieg niż u kobiet.
W niniejszym opracowaniu starałyśmy się zebrać tematy szczególnie rzadko dotychczas poruszane. Zaczęłyśmy od filozoficznego ujęcia męskości, by poprzedzić nim konkretność zagadnień, jakim są genetyka mężczyzny oraz statystyka dotycząca rozpowszechnienia dynamiki hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych w populacji mężczyzn. Rozdziały kliniczne poświęcone zostały porównaniu zachorowalności na schizofrenię i przebiegu tej choroby u mężczyzn i kobiet oraz zagadnieniu podwójnej diagnozy.
Szczególnej uwadze polecamy dwa rozdziały mówiące o trudnościach ojców chorych dzieci. O matkach opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem napisano już bowiem opasłe tomy, a problem ojców traktowany jest zazwyczaj po macoszemu.
Na końcu zostało ujęte zagadnienie, które jako jedyne z poruszanych w tym opracowaniu tematów pojawiło się już wcześniej w literaturze fachowej. Stanowią je zaburzenia seksualne w depresji, ingerujące w bardzo ważną sferę życia mężczyzny, być może wręcz najważniejszą.
Zachęcamy zatem do przeczytania tej książki, bo każdy czytający znajdzie tu coś wartościowego, świeże spojrzenie, nowe przemyślenia. A to godne uwagi, bo każda nowość inspiruje do dalszych poszukiwań.
Redaktorki

 

Zachowania agresywne. Przeciwdziałanie, leczenie

Pod red. Joanny Meder

ISBN 978-83-86826-96-4

Rok wydania: 2007

Cena: 42 zł

Opis:

Zachęcam do przeczytania najnowszej pozycji Biblioteki Psychiatrii Polskiej poświęconej zachowaniom agresywnym z punktu widzenia psychiatrii. Temat jest bardzo aktualny, bo w ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby, zarówno zachowań agresywnych wobec otoczenia, jak wobec siebie. Książka zawiera obszerny opis nowoczesnego leczenia farmakologicznego, radzi i uczy postępowania z agresją zarówno osób starszych, jak i młodzieży oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ostatnie dwa rozdziały to unikalne opisy programów terapeutycznych i sposobów pracy z agresywnymi chorymi psychicznie, opracowane przez wieloletnich kierowników ośrodków o największym zabezpieczeniu.
Joanna Meder

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,010)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP