PL EN
ARTICLE
Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i oddziaływania terapeutyczne
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu IPiN w Warszawie
 
2
Wydział Psychologii UW
 
3
Klinika Psychiatryczna WUM
 
4
Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii UW
 
5
Zakład Farmakodynamiki UM w Łodzi
 
6
Pracownia Polisomnografii i Badań Snu, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
7
Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Ośrodek Medycyny Snu IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 23-08-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-11-2016
 
 
Data akceptacji: 08-11-2016
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Adam Wichniak   

Third Department of Psychiatry and Sleep Disorders Center, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):793-814
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: W organizmie człowieka większość procesów przebiega w sposób rytmiczny. Wśród rytmów biologicznych istotną grupę stanowią rytmy o okresie zbliżonym do 24 godzin czyli rytmy okołodobowe, których zaburzenia wywołują szereg negatywnych skutków w funkcjonowaniu człowieka. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat fizjologii rytmów okołodobowych, zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania (CRSWD), zasad ich oceny oraz stosowania chronobiologicznych oddziaływań terapeutycznych. Metoda: Zalecenia proponowane jako standard leczenia CRSWD powstały w oparciu o analizę zaleceń towarzystw naukowych, związanych z badaniami nad snem i medycyną snu oraz opinie autorów. Do udziału w przygotowaniu zaleceń zostały zaproszone przez Zarządy Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego osoby posiadające znaczący dorobek naukowy dotyczący badań nad rytmem okołodobowym i/lub wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu jego zaburzeń. Dodatkowo na ostateczną formę opublikowanych zaleceń istotny wpływ miały uwagi nadesłane przez członków Towarzystwa i Sekcji. Wyniki: Rytm okołodobowy snu i czuwania ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania człowieka. Podstawową formą oceny CRSWD są rejestry i dzienniki snu, zalecane jest również stosowanie aktygrafii. Dostępne są skuteczne metody leczenia CRSWD, z których najlepiej udokumentowane działanie ma stosowanie melatoniny i fototerapii. Istotne są również oddziaływania behawioralne. Wnioski: Ocena rytmu snu i czuwania w CRSWD przez okres co najmniej 14 dni umożliwia właściwą diagnozę CRSWD, dobór odpowiednich oddziaływań chronobiologicznych oraz zaplanowanie pory ich stosowania. Przeprowadzenie takiej oceny jest stosunkowo łatwe i mało kosztowne a dostarcza cennych informacji, pozwalających zaplanować postępowanie terapeutyczne we właściwej fazie rytmu danego pacjenta.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top