PL EN

RODO

 
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP uprzejmie informuje, że dane osobowe Autorów i Recenzentów są - na podstawie wyrażenia przez nich zgody w – systemie edytorskim przetwarzane w celu opublikowania i rozpowszechnienia otrzymanej pracy. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Nazwiska i afiliacje Autorów po ich opublikowaniu są dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma. Dane osobowe Autorów i Recenzentów mogą być – na ich życzenie – w dowolnym momencie skorygowane lub usunięte z Systemu Edytorskiego.

Osoba uczestnicząca w procesie wydawniczym w czasopismach KRW PTP jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji przez Wydawcę (KRW PTP) oraz współpracujące w tych celach podmioty: drukarnia Technet, Poczta Polska S.A. Autor zgłaszający pracę w imieniu swoim i współautorów jest zobowiązany uprzednio uzyskać ich pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazać ją Wydawcy.

Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz umowy, po pobraniu z systemu edytorskiego wydrukowaniu, podpisaniu przez Autora (wszystkich współautorów) i po zeskanowaniu dokumentu), musi być wprowadzony do tego systemu w toku zgłaszania pracy. Po przyjęciu pracy do publikacji, Autor może otrzymać egzemplarz umowy podpisany przez osobę reprezentującą Wydawcę”
 
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top