PL EN
REVIEW
Fałszywie dodatnie wyniki testów narkotykowych u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
 
Data nadesłania: 09-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-10-2019
 
 
Data akceptacji: 17-10-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Masternak   

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):435-446
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W literaturze można znaleźć opisy przypadków wskazujące na fałszywie dodatnie wyniki powszechnie wykonywanych testów na obecność substancji psychoaktywnych u osób przyjmujących zalecone przez lekarza leki psychotropowe. Wiarygodność przeprowadzanych testów ma ogromne znaczenie dla badanej osoby, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i możliwe skutki prawne. Celem pracy był przegląd literatury dotyczącej fałszywie dodatnich wyników testów narkotykowych u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe.

Materiał i metody:
Dokonano przeglądu narracyjnego dostępnej literatury w języku angielskim i polskim korzystając z baz MEDLINE/PubMed oraz Google Scholar, używając słów kluczy: fałszywie dodatni wynik testu narkotykowego oraz nazw zarejestrowanych leków z grup: przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, stabilizujących nastrój, a także używanych w leczeniu zespołu hiperkinetycznego. Wzięto pod uwagę artykułu typu przeglądowego, opisy przypadków oraz prace oryginalne z lat 1990-2019.

Wyniki:
Fałszywie dodatnie wyniki testów narkotykowych odnotowano w przypadku wielu leków używanych w psychiatrii: klomipraminy, amitryptyliny, bupropionu, trazodonu, sertraliny, wenlafaksyny, hydroksyzyny, haloperidolu, sulpirydu, pernazyny, lewomepromazyny, arypiprazolu, rysperydonu, amisulprydu, kwetiapiny, lamotryginy, karbamazepiny, metylofenidatu i atomoksetyny. Dla pozostałych leków branych pod uwagę w pracy nie znaleziono takich doniesień.

Wnioski:
Przy interpretacji testów narkotykowych z moczu należy zachować ostrożność, szczególnie gdy badana osoba wyraźnie zaprzecza zażywaniu substancji psychoaktywnych. W takich sytuacjach należy dokładnie przeanalizować stosowane leki i upewnić się, czy uzyskany wynik nie jest wynikiem fałszywie dodatnim. Skuteczną metodą pozwalającą potwierdzić lub wykluczyć obecność narkotyków w moczu w przypadku niejasnych wyników testów jest chromatografia gazowa. Niestety większość dostępnych w literaturze danych stanowią opisy przypadków, zasadne wydaje się być zatem przeprowadzenie badań na dużej grupie osób przyjmujących leki psychotropowe.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top