PL EN
ARTICLE
Aktywność wybranych metaloproteinaz w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie otępienia i schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
2
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 
 
Data nadesłania: 23-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2020
 
 
Data akceptacji: 23-08-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Tylec   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(6):1221-1233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było oznaczenie i analiza korelacji pomiędzy stężeniami wybranych metaloproteinaz oraz ich inhibitorów (TIMP-1 i TIMP-2) w grupie osób leczonych z powodu zespołu otępiennego i schizofrenii. W badaniu określono stężenie dwóch kolagenaz oraz metaloendopeptydazy.

Metoda:
Badaniem objęto 29 pacjentów leczonych z powodu zespołu otępiennego o późnym początku i po 25: osób leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej oraz osób bez zaburzenia psychicznego, zgodnych wiekowo z grupami badanymi. Objawy zespołu otępiennego oceniono za pomocą krótkiej skali oceny stanu psychicznego, a objawy schizofrenii– za pomocą skali objawów pozytywnych i negatywnych. Od uczestników badania pobrano próbkę krwi i oznaczono stężenie MMP-1, MMP-7, MMP-13, TIMP -1 i TIMP-2 w surowicy krwi metodą ELISA.

Wyniki:
U osób z otępieniem zaobserwowano: dwukrotny wzrost stężenia MMP-1 i niewielki wzrost MMP-13 w porównaniu do pozostałych grup, a także niższe stężenie MMP-7 i TIMP-1 oraz wyższe stężenie TIMP-2 w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Natomiast w grupie osób leczonych z powodu schizofrenii w porównaniu do osób z grupy kontrolnej wykazano niższe stężenie MMP-7, wyższe stężenie TIMP-2 oraz nie wykazano różnic w stężeniu MMP-1, MMP-13 i TIMP-1.

Wnioski:
U osób z zespołem otępiennym o późnym początku wykazano wzrost aktywności kolagenolitycznej co może wskazywać na nasilenie zjawiska remodelingu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego w tej grupie pacjentów. Odmienność fluktuacji stężeń badanych enzymów oraz ich inhibitorów w zespole otępiennym oraz schizofrenii wskazuje na ich różny udział w patogenezie wyżej wymienionych zaburzeń.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top