PL EN
ARTICLE
Analiza zjawiska przemocy u osób leczonych psychiatrycznie
 
Więcej
Ukryj
1
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
 
2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 
3
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
4
Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 06-05-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2016
 
 
Data akceptacji: 07-10-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Masna   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):103-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wynikającym z wielu problemów społecznych. Jednym z nich budzącym duże zainteresowanie są zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie, leczonych psychiatrycznie. Celem pracy była analiza zjawiska przemocy w odniesieniu do sprawców leczonych psychiatrycznie na terenie Szczecina w latach 2012-2013 i wykazanie, że funkcjonujące w społeczeństwie przekonania na temat agresji osób leczonych psychiatrycznie nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym.

Metoda:
Badania przeprowadzono w oparciu o przygotowane narzędzie badawcze sporządzone na podstawie kwestionariusza ,,Niebieskie Karty”- część A. Do zgromadzenia danych wykorzystano metodę analizy dokumentów – ankiety. Grupę badawczą stanowiło 141 osób leczonych psychiatrycznie, stosujących przemoc wobec dorosłych, którym została założona Niebieska Karta. Osoby te poddano próbie badawczej w odniesieniu do płci, wieku i form stosowanej przemocy.

Wyniki:
Otrzymane dane nie potwierdzają powszechnego przekonania, że osoby leczone psychiatrycznie, wykazują się zwiększoną agresją. Najczęściej osoby stosujące przemoc to mężczyźni, a z form przemocy fizycznej najwięcej sprawców stosowało uderzanie i popychanie. W formach przemocy psychicznej najwięcej sprawców przyznawało się do poniżania, krytykowania oraz niepokojenia swoich ofiar. Innych rodzajów zachowań spośród osób stosujących przemoc, leczonych psychiatrycznie aż 96 osób przyznało, że stosowało groźby karalne i znieważenie, a niszczenie i uszkodzenie mienia 71 osób.

Wnioski:
Z dokonanej analizy wynika, że niewielki odsetek wśród osób stosujących przemoc stanowią osoby leczone psychiatrycznie. Uzyskane wyniki pokazują, że do aktów przemocy stosowanej wobec osób dorosłych, przez osoby leczone psychiatrycznie dochodzi przez wiele lat, nie są to akty jednorazowe, a sprawcami przemocy są głównie mężczyźni w przedziałach wiekowych od 19 do 60 lat.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top