PL EN
ARTICLE
Genetyka behawioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000–2014
 
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 23-03-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-04-2016
 
 
Data akceptacji: 15-04-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jan Domaradzki   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1251-1271
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem tekstu jest ukazanie, jak media drukowane w Polsce opisują związki genetyki z zachowaniem i jakie wizerunki genetyki behawioralnej w nich dominują.

Metoda:
Dokonano analizy treści i analizy ramowej 72 artykułów prasowych opublikowanych w latach 2000-2014 na łamach czterech polskich tygodników: Polityka, Wprost, Newsweek Polska i Przekrój.

Wyniki:
We wszystkich publikacjach opisywano w sumie dwadzieścia jeden różnych zachowań, do których opisu wykorzystywano sześć głównych ram interpretacyjnych: esencjalną, materialną, deterministyczną, probabilistyczną, optymistyczną i pesymistyczną. Szczególnie wyraźna była przy tym tendencja do opisywania ludzkiego zachowania w kategoriach genetycznego esencjalizmu, redukcjonizmu i determinizmu. Niemal połowa publikacji koncentrowała się bowiem na genetycznych uwarunkowaniach zachowań i brak w nich było odniesień do uwarunkowań poligenowych czy środowiskowych. Nadto, choć większość artykułów miała charakter zbalansowany, to częściej akcentowano korzyści płynących z odkrycia niż potencjalne zagrożenia. Analizowane tygodniki faworyzowały również te wiadomości, które potwierdzały istnienie genetycznych uwarunkowań kosztem tych, które im przeczyły. Jedna trzecia publikacji poruszała społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju genetyki behawioralnej.

Wnioski:
Złożony i abstrakcyjny charakter wiedzy genetycznej sprawia, że genetyka behawioralna jest często przedstawiana w prasie w sposób nadmiernie uproszczony, co może prowadzić błędnego odbioru skomplikowanych relacji zachodzących między zachowaniem, genami i środowiskiem. Tym samym, media drukowane przyczyniają się do genetyzacji zachowań. Stąd, konieczne jest poprawienie jakości dziennikarstwa naukowego w kwestii genetyki behawioralnej, a także edukacja badaczy na temat skutecznej komunikacji z mediami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top