PL EN
Skuteczność predykcyjna stężeń neuropeptydów: feniksyny, speksyny i kisspeptyny dla diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej w populacji pediatrycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Histologii, Katedra Histologii i Embriologii
 
 
Data nadesłania: 23-07-2022
 
 
Data akceptacji: 05-10-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Lena Cichoń   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):169-181
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena stężeń wybranych neuropeptydów : feniksyny, speksyny oraz kisspeptyny w surowicy krwi żylnej dzieci i młodzieży z choroba afektywną dwubiegunową, a tym samym ich skuteczności predykcyjnej w tym zaburzeniu.

Metoda:
Materiał i metoda. Badanie objęło 75 osób w wieku średnio 15,26 lat (95%CI: 14.86-15.67 ), z czego grupę badaną stanowiło 57 osób z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, a grupę kontrolną - 18 osób bez diagnozy psychiatrycznej i nieleczonych farmakologicznie. Feniksynę, speksynę i kisspeptynę oznaczano w surowicy krwi z żyły obwodowej. Pomiary stężeń neuropeptydów wykonano metodą immunoenzymatyczną ELISA.

Wyniki:
Średnie stężenie feniksyny w grupie badanej wynosiło 1,57 ng/ml (95%CI: 1,35-1,79), natomiast w grupie kontrolnej – 2,69 ng/ml (95%CI: 2,38-3; U Mann-Whitney test p-value<0,05). W przypadku speksyny wyniki te wynosiły odpowiednio: 639,65 pg/ml (95%CI: 558,86-720,44) w grupie badanej oraz 354,28 pg/ml (95%CI: 310,33-398,22; U Mann-Whitney test p-value<0,05) w grupie kontrolnej. Obserwowane różnice były istotne statystycznie. W zakresie poziomu kisspeptyny średnie stężenie w grupie badanej wynosiło 126,02 pg/ml (95%CI: 39,82-212,23; mediana: 59,85), zaś w grupie kontrolnej - 54,83 pg/ml (95%CI: 39,23-70,43; mediana: 51,3; U Mann-Whitney test p-value=0,29), a obserwowana różnica nie była istotna statystycznie.

Wnioski:
Występowanie objawów choroby afektywnej dwubiegunowej jest w istotny statystycznie sposób powiązane z obniżonym stężeniem PNX oraz w niewielkim stopniu z podwyższonym stężeniem speksyny w surowicy krwi chorych. Nie wykazuje natomiast związku ze stężeniem kisspeptyny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top