PL EN
ARTICLE
Profil rozumowania moralnego u osób z chorobą afektywną dwubiegunową
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 11-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-01-2014
 
 
Data akceptacji: 06-01-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Roksana Epa   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM, Śliczna 30b/138, 31-444 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):489-502
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Przedmiotem prezentowanych w niniejszej pracy badań była analiza zależności zachodzących pomiędzy chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) a profilem rozumowania moralnego w ujęciu Jamesa Resta.

Metoda:
Przebadano 86 osób, w tym 43 pacjentów dwubiegunowych i 43 osoby zdrowe. Do pomiaru nasilenia symptomów depresji i manii wykorzystano: Skalę Depresji Hamiltona (HAM-D), Skalę Depresji Montgomery – Asberg (MADRS) i Skalę Manii Younga (YMRS). Profil rozumowania moralnego określano na podstawie wyników uzyskanych w Defining Issue Test (DIT) Jamesa Resta.

Wyniki:
Analiza statystyczna wykazała występowanie zależności pomiędzy chorobą dwubiegunową (z uwzględnieniem jej poszczególnych faz) a profilem rozumowania moralnego: pacjenci dwubiegunowi istotnie rzadziej niż osoby zdrowe wybierali odpowiedzi wskazujące na rozumowanie zgodne ze schematem postkonwencjonalnym (p=0,000), w na tym stadium 5A (p=0,001) i 5B (p=0,000), natomiast częściej - odpowiedzi wskazujące na stadium 3 oraz te, które zaliczane są do wskaźnika myślenia antyinstytucjonalnego (p=0,000). Wykazano również pewną zależność pomiędzy rozwojem rozumowania moralnego a fazą choroby dwubiegunowej: pacjenci z epizodem maniakalnym istotnie rzadziej niż pacjenci w eutymii wybierali te odpowiedzi, które wskazywały na finalne stadium myślenia moralnego (p=0,050). Nie było natomiast istotnych różnic pomiędzy wynikami osób z epizodem depresyjnym a wynikami osób w manii oraz pomiędzy wynikami pacjentów z epizodem depresyjnym i wynikami osób w eutymii.

Wnioski:
Uzyskane wyniki sugerują, że stan psychiczny jednostki nie pozostaje bez wpływu na proces jej rozumowania moralnego – choroba dwubiegunowa może w pewien sposób oddziaływać na sposób myślenia o moralnych dylematach. Zebrane dane zdają się dodatkowo podkreślać specyfikę fazy maniakalnej, której w kontekście dalszych badań warto przyjrzeć się w sposób szczególny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top