PL EN
ARTICLE
Adaptacja Skali Samoświadomości Obrazu Ciała (BISC-PL) wśród polskich kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej
 
 
Data nadesłania: 09-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-07-2018
 
 
Data akceptacji: 12-09-2018
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marta Szymańska-Pytlińska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):1087-1101
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł prezentuje polską wersję skali Body Image Self-Consciousness (BISC-PL) autorstwa Wiedermana.

Metoda:
Własności psychometryczne BISC-PL zweryfikowano w próbie 169 heteroseksualnych, młodych kobiet w wieku 18-35 lat (M=22,24, SD=3,61). Dla zbadania trafności teoretycznej polskiej wersji skali dokonano również pomiaru samooceny seksualnej, zadowolenia z ciała, doświadczeń heteroseksualnych, obserwacyjnej samokontroli i innych zmiennych.

Wyniki:
Konfirmacyjna analiza czynnikowa (z funkcją dopasowania WLSMV) potwierdziła jednoczynnikową strukturę BISC-PL. Współczynniki dobroci dopasowania modelu wyniosły CFI=,91, TLI=,90, RMSEA=,06, SRMR=,05. W większości przypadków analizy z użyciem wspomnianych wyżej zmiennych potwierdziły trafność teoretyczną adaptowanego narzędzia. Wyniki BISC-PL pozwalały przewidywać poziom samooceny seksualnej i ocenę siebie w roli partnera seksualnego badanych kobiet, wykraczając poza efekty wynikające z ich zadowolenia z ciała i oceny atrakcyjności własnego ciała. Narzędzie okazało się rzetelnym (α=,96) i trafnym wskaźnikiem samoświadomości obrazu ciała podczas fizycznej intymności z partnerem w badanej grupie kobiet.

Wnioski:
Polską wersję narzędzia można uznać za porównywalną do wersji oryginalnej. BISC-PL może być rekomendowany jako użyteczne narzędzie uzupełniające polskie badania i praktykę. Wyniki przeprowadzonych analiz omówiono pod kątem ich ograniczeń i wskazano na przyszłe kierunki badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top