PL EN
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne dzieci więźniów w środowisku rodzinnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 06-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2021
 
 
Data akceptacji: 17-09-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Domżalska   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(6):1417-1432
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie powiązania między osadzeniem rodzica, a nasileniem zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych w rodzinie u dzieci ojców pozbawionych wolności.

Metoda:
Zbadano grupę dzieci więźniów i 2 grupy kontrolne. Grupę kryterialną tworzyły dzieci więźniów, wychowujące się w rodzinach o zwiększonym nasileniu zachowań dysfunkcjonalnych/problemowych (N=72). Grupę kontrolną (I) współtworzą dzieci i młodzież (N=76) wychowujący się w rodzinach pełnych, a poziom zachowań dysfunkcjonalnych/problemowych w rodzinie, a także poziom prężności psychicznej dzieci jest zbliżony do poziomu grupy dzieci więźniów (grupy kryterialnej). Drugą grupę kontrolną tworzą dzieci i młodzież z rodzin pełnych. W rodzinach tych dzieci zachowania dysfunkcjonalne/problemowe nie występują bądź są na bardzo niskim poziomie nasilenia, a poziom prężności jest istotnie wyższy w porównaniu z dziećmi więźniów i dziećmi z I grupy kontrolnej (N=98). Do pomiaru zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych wykorzystano Kwestionariusz Achenbacha dla rodziców (Child Behavior Checklist).

Wyniki:
Poziom nasilenia zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych dzieci więźniów okazał się istotnie wyższy we wszystkich kategoriach zaburzeń, w porównaniu z ich rówieśnikami z rodzin pełnych.

Wnioski:
Wyniki badań wskazują zatem, że dodatkowym czynnikiem nasilającym zaburzenia behawioralne i emocjonalne jest inkarceracja rodzica, która dotyka bardziej dziewczęta, aniżeli chłopców.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top