PL EN
ARTICLE
Wzrost tolerancji farmakodynamicznej po wielokrotnym leczeniu lekami antydepresyjnymi pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu II podatną na leczenie. Badanie eksploracyjne
 
Więcej
Ukryj
1
Depression Research Unit, Department of Psychiatry, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA;
 
2
Department of Psychological and Brain Sciences, Indiana University – Bloomington
 
 
Data nadesłania: 14-10-2018
 
 
Data akceptacji: 15-10-2018
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):957-969
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W niniejszym badaniu analizowano występowanie zwiększonej tolerancji farmakodynamicznej związanej ze zmniejszoną skutecznością leków przeciwdepresyjnych po wielokrotnym ich stosowaniu u pacjentów z podatną na leczenie chorobą afektywną dwubiegunową typu II

Metoda:
. Dane pochodzą z fazy otwartej prospektywnego, randomizowanego, kontrolowanego z użyciem placebo badania skuteczności długotrwałej monoterapii fluoksetyną w porównaniu z monoterapią litem. Przeprowadzono je u 148 osób w wieku ≥ 18 lat z podatną na leczenie chorobą afektywną dwubiegunową typu II, u których w badaniu otwartym początkowo stosowano monoterapię fluoksetyną przez 12 tygodni. Odpowiedź na leczenie zdefiniowano jako zmniejszenie wyjściowego wyniku w Skali Depresji Hamiltona (HRSD) o ≥ 50%, natomiast remisję jako końcowy wynik HRSD ≤ 8.

Wyniki:
Średnia liczba odpowiednich terapii z użyciem leków antydepresyjnych w przebiegu choroby afektywnej, przeprowadzonych przed włączeniem do badania, wynosiła 1,61 (odch. std. 1,85, zakres: 0–9). Zaobserwowano 25% spadek prawdopodobieństwa odpowiedzi na fluoksetynę (p < 0,01) i 22% spadek prawdopodobieństwa remisji (p = 0,02), każdorazowo wraz ze wzrostem liczby wcześniejszych terapii lekami antydepresyjnymi. Nie stwierdzono klinicznie istotnej korelacji między odpowiedzią na fluoksetynę lub remisją, a jakąkolwiek inną wyjściową kliniczną lub demograficzną zmienną. Tak więc jedynie liczba wcześniejszych terapii lekami przeciwdepresyjnymi miała istotny wpływ na prawdopodobieństwo odpowiedzi na fluoksetynę lub remisji.

Wnioski:
Wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje zwiększonej tolerancji farmakodynamicznej w odpowiedzi na wielokrotne stosowanie leków przeciwdepresyjnych, które powoduje stopniowe zmniejszenie skuteczności leków przeciwdepresyjnych w czasie trwania choroby.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top