PL EN
Oksytocynowy model powstawania objawów psychotycznych a implikacje dla badań nad rolą systemu oksytocynergicznego w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 29-04-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2013
 
 
Data akceptacji: 14-07-2013
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Anna Holka-Pokorska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego, 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):19-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pojawia się coraz więcej danych świadczących o dysregulacji systemu oksytocynergicznego w schizofrenii. Rozwój opisywanej gałęzi wiedzy zaczął ewoluować obok głównego nurtu dotyczącego polimorfizmów genów systemu dopaminergicznego i glutaminianergicznego, oraz uzupełniająco serotoninergicznego. Zarówno w badaniach doświadczalnych jak i klinicznych wykazano przeciwpsychotyczny efekt oksytocyny. Od czasów pionierskiego eksperymentu neuroendokrynobehawioralnego, w którym udowodniono, że oksytocyna w postaci donosowej wpływa na zwiększenie poziomu zaufania, przeprowadzono już dziesiątki eksperymentów, potwierdzajacych modulującą rolę oksytocyny dla rozpoznawania emocji, pamięci społecznej, zachowań prospołecznych, zachowań wymagających współpracy i kooperacji oraz poziomu przejawianej szczodrości oraz altruizmu. Według ‚oksytocynowego modelu‘ rozwoju objawów psychotycznych - nieprawidłowości z zakresu systemu oksytocynergicznego mogą wpływać na nieprawidłowe przypisywanie znaczeń informacji emocjonalnej płynącej ze środowiska zewnętrznego. Może się to przejawiać pod postacią zaburzeń poznania społecznego i prowadzi do nieprawidłowych zachowań społecznych pod postacią wycofywania się z kontaktów społecznych, izolacji, formułowania sądów paranoicznych oraz urojeń. Z punktu widzenia psychiatrii klinicznej pojawiła się pilna potrzeba badań dotyczących substancji o charakterze selektywnych agonistów receptorów oksytocynowych o długim okresie półtrwania, gdyż mogą one znaleźć zastosowanie w terapii schorzeń, w obrazie których pojawia się wycofanie społeczne, brak zaufania oraz nieobecność zachowań afiliacyjnych - jak w schizofrenii. Celem niniejszej pracy jest omówienie najnowszych badań z zakresu psychofarmakologii doświadczalnej, klinicznej oraz neuroendokrynologii behawioralnej dotyczących roli układu oksytocynergicznego w badaniach nad schizofrenią.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top