PL EN
Polska adaptacja Pregnancy-Related Anxiety Questionnaire – Revised 2 (PRAQ-R2)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
2
Zakład Perinatologii w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 11-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2022
 
 
Data akceptacji: 07-11-2022
 
 
Data publikacji online: 09-03-2023
 
 
Data publikacji: 09-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agata Mikolajkow   

Department and Clinic of Psychiatry, Wroclaw Medical University
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaburzenia Lękowe Specyficzne dla Ciąży występują ze znaczną częstością i związane są z powikłaniami u matek i ich dzieci. Jest to schorzenie odrębne od innych zaburzeń lękowych, stąd stosowanie standardowych testów przesiewowych nie jest wystarczające. Brak jest polskiej wersji testu przesiewowego specyficznego dla tego zaburzenia. Naszym celem jest stworzenie polskiej adaptacji Pregnancy-Related Anxiety Questionnaire Revised 2 (PRAQ-R2), który jest szeroko stosowany za granicą.

Metoda:
PRAQ-R2 został przetłumaczony na język polski przez niezależne osoby, mówiące biegle po polsku i angielsku. Czterdzieści osiem ciężarnych wypełniło ankietę zawierającą polską wersję PRAQ-R2, Hospital Anxiety and Depression Scale Modified (HADS-M) oraz krótki Kwestionariusz Socjodemograficzny. Po tygodniu uczestniczki badania zostały poproszone o ponowne wypełnienie kwestionariusza PRAQ-R2. Do oceny właściwości psychometrycznych wykorzystano statystyki parametryczne.

Wyniki:
Nasze badanie wykazało dobrą korelację test-retest na poziomie 0,70. Współczynnik alfa Cronbacha wynosił 0,847 w t1 i 0,895 w t2. Wykazano umiarkowaną korelację pomiędzy PRAQ-R2 w obu punktach czasowych a skalą HADS-M i jej podskalami.

Wnioski:
Badanie adaptacyjne PRAQ-R2 wykazało jego satysfakcjonującą trafność i rzetelność. Umiarkowana korelacja z HADS-M dowodzi, że lęk związany z ciążą jest zaburzeniem odrębnym od lęku uogólnionego i zaburzeń depresyjnych. Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość i poważne powikłania PrA, uważamy, że PRAQ-R2 powinien być rutynowo stosowany wśród lekarzy pracujących z pacjentkami w ciąży.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674