PL EN
Praktyka preskrypcyjna w zakresie leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii w latach 2013–2018 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 
2
Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii, Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 
3
Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Warszawa
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 
5
HTA Consulting, Kraków
 
 
Data nadesłania: 14-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-03-2021
 
 
Data akceptacji: 08-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):751-766
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza praktyki preskrypcyjnej leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii w latach 2013 - 2018.

Metoda:
Schizofrenia jest analizowana jako jedna z pięciu chorób o najwyższym wskaźniku utraconych lat życia w zdrowiu - Disability Adjusted Life Years - DALY. W pracy wykorzystano sprawozdawcze dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które zostały wykazane płatnikowi w latach 2013 - 2018. Pacjenci byli identyfikowani poprzez kod w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), leki poprzez Europejski Numer Artykułu (EAN). Do analizy włączono 209 334 osoby dorosłe z rozpoznaniem F20 do F20.9 wg ICD-10, które w ciągu roku miały przepisany co najmniej jeden lek przeciwpsychotyczny. Substancje czynne ordynowanych leków przeciwpsychotycznych zostały podzielone na typowe (I generacji), atypowe (II generacji) oraz leki przeciwpsychotyczne długodziałające I i II generacji. Analiza statystyczna zawiera statystyki opisowe dla wybranych przekrojów. W badaniu zastosowano regresję liniową, jednoczynnikową analizę wariancji oraz Test T. Wszystkie analizy statystyczne zostały przygotowane przy pomocy R w wersji 3.6.1 oraz programu Microsoft Excel.

Wyniki:
W latach 2013 - 2018 liczba leczonych w sektorze publicznym pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii wzrosła o 4%. Największy przyrost liczby chorych odnotowano wśród osób z rozpoznaniem F20.8 (schizofrenia innego rodzaju). W analizowanych latach wzrosła liczba pacjentów, którym przepisano doustne leki przeciwpsychotyczne II generacji oraz znacząco liczba pacjentów, którym przepisano leki przeciwpsychotyczne długo działające, a zwłaszcza te II generacji (risperidon LAI, olanzapina LAI).

Wnioski:
Rozszerzenie badania przez włączenie informacji o praktyce preskrypcyjnej w sektorze prywatnym zapewniłoby pełniejszy obraz badanego zjawiska.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top