PL EN
Skala Picia Problemowego (SPP) – właściwości psychometryczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 
3
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 
4
Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Toruń
 
 
Data nadesłania: 24-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-11-2020
 
 
Data akceptacji: 29-11-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Kotowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):339-354
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel: Celem pracy jest adaptacja Skali Picia Problemowego (SPP) służącej do ilościowego i jakościowego badania zaburzeń używania alkoholu skonceptualizowanych według klasyfikacji DSM-5.

Metoda:
Metoda: Przebadano 708 osób dorosłych, w różnych stopniu spożywających alkohol, w tym 91 leczących się z powodu uzależnienia, których rekrutowano w poradniach leczenia uzależnienia. Pozostałe osoby, o różnej charakterystyce socjodemograficznej, rekrutowano poprzez zastosowanie metody „kuli śnieżnej”. Trafność oceniono przez skorelowanie uzyskanych wyników z testem AUDIT, rzetelność - poprzez analizę zgodności wewnętrznej.

Wyniki:
Wyniki: Przedstawiona analiza pokazuje wysoką trafność i rzetelność większości obszarów, co oznacza, że SPP jest narzędziem, które można stosować w praktyce klinicznej. Trafność kryterialną obliczono korelując wyniki SPP z AUDIT (r=0,88, p< ,01). Wyniki w poszczególnych obszarach wahają się od r=0,86 (Trudności w kontroli picia) do r=0,77 (Zależność farmakologiczna). Rzetelność obliczono metodą międzypołówkową, poszczególne wartości współczynników alfa Cronbacha z korektą Spearmana–Browna wahają się w określonych obszarach od 0,89 (Trudności w kontroli picia) do 0,65 (Ryzykowne używanie substancji). W żadnym z obszarów wyniki nie były niższe niż 0,60.

Wnioski:
Podsumowanie: SPP jest przydatnym narzędziem badawczym umożliwiającym analizę ilościową i jakościową zaburzeń używania alkoholu. Skala ta jest pomocna w postawieniu pełnej i trafnej diagnozy klinicznej z uwzględnieniem głębokości zaburzenia i w monitorowaniu zmian w procesie terapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top