PL EN
Czynniki ryzyka przyrostu masy ciała u pacjentów z pierwszym epizodem psychozy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Diagnostyki Medycznej, Kraków, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-11-2021
 
 
Data akceptacji: 27-01-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogna Batko   

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):51-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena związku między przyrostem masy ciała u pacjentów z pierwszorazowym epizodem psychozy (FEP), a czynnikami psycho-bio-społecznymi i socjologicznymi.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 25 osób z FEP w wieku 14-35 lat zbadanych w pierwszym tygodniu (P1) oraz po trzech miesiącach hospitalizacji (P3). W ciągu 3 miesięcy u wszystkich pacjentów zdiagnozowano schizofrenię. W badaniu wykorzystano: ankietę socjo-demograficzną, Skali Pozytywnych i Negatywnych Objawów Schizofrenii (PANSS), Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (STAI), Kwestionariusza Radzenia Sobie W Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusza Do Badania Zachowań Żywieniowych (QEB), rutynowe wyniki badań biochemicznych. Dla niektórych zmiennych obliczono różnice (zmienna_D) między wartościami w P1 i P3.

Wyniki:
Wykazano zależności istotne statystycznie między masą ciała_P1, _P3 oraz _D z indeksem prozdrowotnym diety_P1 i _P3, nasileniem objawów psychotycznych mierzonych PANSS_P1 i _D, CISS skoncentrowanym na emocjach i zadaniu _P1, _P3 oraz _D, masą ciała matki w młodości i aktualną, masą ciała ojca w młodości i aktualną masą ciała oraz liczbą posiadanego przez pacjenta rodzeństwa. W analizie regresji liniowej istotnymi predyktorami masy ciała_P3 okazała się być masa ciała_P1oraz CISS skoncentrowany na emocjach_P1.

Wnioski:
Stwierdzono wieloczynnikowe uwarunkowania przyrostu masy ciała w FEP w schizofrenii. Przeciwdziałanie przyrostowi masy ciała nie powinna dotyczyć jedynie diety, ale również tego w jaki sposób nawyki żywieniowe powiązane są z towarzyszącą psychozie psychopatologią oraz funkcjonowaniem emocjonalnym pacjenta.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top