PL EN
Czynniki ryzyka przyrostu masy ciała u pacjentów z pierwszym epizodem psychozy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
2
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Diagnostyki Medycznej, Kraków, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogna Batko   

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków, Polska
Data nadesłania: 26-11-2021
Data akceptacji: 27-01-2022
Data publikacji online: 28-02-2023
Data publikacji: 28-02-2023
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):51–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena związku między przyrostem masy ciała u pacjentów z pierwszorazowym epizodem psychozy (FEP), a czynnikami psycho-bio-społecznymi i socjologicznymi.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 25 osób z FEP w wieku 14-35 lat zbadanych w pierwszym tygodniu (P1) oraz po trzech miesiącach hospitalizacji (P3). W ciągu 3 miesięcy u wszystkich pacjentów zdiagnozowano schizofrenię. W badaniu wykorzystano: ankietę socjo-demograficzną, Skali Pozytywnych i Negatywnych Objawów Schizofrenii (PANSS), Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (STAI), Kwestionariusza Radzenia Sobie W Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusza Do Badania Zachowań Żywieniowych (QEB), rutynowe wyniki badań biochemicznych. Dla niektórych zmiennych obliczono różnice (zmienna_D) między wartościami w P1 i P3.

Wyniki:
Wykazano zależności istotne statystycznie między masą ciała_P1, _P3 oraz _D z indeksem prozdrowotnym diety_P1 i _P3, nasileniem objawów psychotycznych mierzonych PANSS_P1 i _D, CISS skoncentrowanym na emocjach i zadaniu _P1, _P3 oraz _D, masą ciała matki w młodości i aktualną, masą ciała ojca w młodości i aktualną masą ciała oraz liczbą posiadanego przez pacjenta rodzeństwa. W analizie regresji liniowej istotnymi predyktorami masy ciała_P3 okazała się być masa ciała_P1oraz CISS skoncentrowany na emocjach_P1.

Wnioski:
Stwierdzono wieloczynnikowe uwarunkowania przyrostu masy ciała w FEP w schizofrenii. Przeciwdziałanie przyrostowi masy ciała nie powinna dotyczyć jedynie diety, ale również tego w jaki sposób nawyki żywieniowe powiązane są z towarzyszącą psychozie psychopatologią oraz funkcjonowaniem emocjonalnym pacjenta.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674