PL EN
Poczucie koherencji i wpływu na przebieg choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a ich jakość życia – badania pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii we Wrocławiu
 
2
Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński
 
3
1. Klinika Psychiatrii KAAFM 2. Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 04-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-06-2021
 
 
Data akceptacji: 09-07-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Cichocki   

1. Klinika Psychiatrii KAAFM 2. Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):311-323
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Aktualne badania kliniczne wskazują na wiele czynników mogących mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny na występowanie kolejnych epizodów choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Głównym celem tej pracy była wstępna analiza związku pomiędzy poczuciem koherencji i wpływu na przebieg choroby a jakością życia uwarunkowaną aktualnym stanem zdrowia osób chorych na schizofrenię.

Metoda:
Badanie przeprowadzone zostało wśród 50 chorych, u których zdiagnozowano schizofrenię zgodnie z kryteriami ICD-10, i którzy na przestrzeni 2 lat od ostatniej hospitalizacji doświadczyli/ bądź nie kolejnego epizodu schizofrenii. W celu dokonania oceny aktualnego poczucia koherencji, wpływu na przebieg choroby i jakości życia uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie: Kwestionariusza Orientacji Życiowych (SOC-29), Krótkiej Skali Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby – Wersja dla Schizofrenii i Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia.

Wyniki:
Analiza statystyczna wykazała brak istotnych różnic pod względem poczucia koherencji, wpływu na przebieg choroby, czy jakości życia pomiędzy osobami z nawrotem i pozostającymi w remisji. Równocześnie w obu porównywanych grupach zaobserwowano występowanie związku pomiędzy poczuciem koherencji i jakością życia. W grupie osób z nawrotem choroby odnotowano także korelację jakości życia w sferze metafizycznej (duchowej) z poczuciem wpływu na przebieg choroby.

Wnioski:
Przeprowadzone badanie pilotażowe nasuwa przypuszczenie, że niezależnie od aktualnego stanu zdrowia, u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii to poczucie koherencji w sferze zaradności i sensowności może być ściśle powiązane z psychofizyczną, psychospołeczną i podmiotową sferą jakości ich życia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top