PL EN
ARTICLE
Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 23-10-2013
 
 
Data akceptacji: 06-12-2013
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Jan Bobrowski   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M", 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):527-539
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badań była ocena odroczonych w czasie efektów programu profilaktyki alkoholowej, realizowanego w polskich szkołach podstawowych.

Metoda:
Program składał się z dwóch części: Programu Domowych Detektywów i programu Fantastyczne Możliwości, których realizacja miała miejsce na zajęciach w szkole oraz w domach uczniów. Oba programy są adaptacją dwóch amerykańskich programów szkolnych należących do Projektu Northland. Próbę badawczą (N=802) stanowili uczniowie 10 – 11-letni, uczęszczający do IV i V klas ośmiu warszawskich szkół podstawowych. Szkoły zostały losowe podzielone na grupę eksperymentalną (n=421) i porównawczą (n=381). Uczniowie czterokrotnie wypełniali ankietę: przed rozpoczęciem realizacji programu, a następnie po siedmiu, piętnastu i dwudziestu siedmiu miesiącach od pretestu.

Wyniki:
Realizacja programu osłabiła pro-alkoholowe postawy uczniów, zwiększyła wiedzę uczniów oraz ich umiejętność radzenia sobie z presją skłaniająca do picia. Stwierdzono również, że udział w programie przyczynił się do opóźnienia inicjacji upijania się oraz ograniczenia przez uczniów pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie rówieśników. Większość pozytywnych efektów programu utrzymała się przez rok od zakończenia jego realizacji.

Wnioski:
Skuteczność udokumentowana rezultatami ewaluacji wyników, uzasadnia szerokie upowszechnianie programu w polskich szkołach. Dalszy rozwój w Polsce profilaktyki używania przez młodzież substancji psychoaktywnych zależy od pokonania istniejących barier, w tym obszarze zdrowia publicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top