PL EN
ARTICLE
Zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – podobieństwa i różnice.
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 11-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-03-2014
 
 
Data akceptacji: 24-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Anna Bodnar   

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):515-526
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W początkowej części artykułu przedstawiono dwie składowe poznania społecznego, takie jak teoria umysłu (TU) poznawcza i afektywna, czyli zdolność do wnioskowania o stanach mentalnych i afektywnych innych osób oraz empatię, czyli zdolność rozumienia perspektywy drugiej osoby oraz przyjmowania emocjonalnej odpowiedzi obserwatora na afektywny stan drugiej osoby. Następnie dokonano przeglądu badań dotyczących poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) i porównano nieprawidłowości stwierdzane w tych dwóch chorobach, ze szczególnym uwzględnieniem badań, które jednocześnie traktują o zaburzeniu poznania społecznego w schizofrenii i ChAD. Wyniki badań wskazują, że zaburzenia TU występują zarówno u chorych na schizofrenię, jak i ChAD, aczkolwiek w schizofrenii mają znacznie większe nasilenie. W zakresie empatii u chorych na schizofrenię stwierdzono istotne zaburzenie rozpoznawania emocji oraz empatii afektywnej i poznawczej. U pacjentów z ChAD nie stwierdza się nieprawidłowości w zakresie empatii poznawczej, występują mniejsze zaburzenia rozpoznawania emocji w porównaniu z chorymi na schizofrenię oraz występuje związek zaburzeń empatii afektywnej z okresem przebiegu choroby (okres po epizodzie maniakalnym lub depresyjnym). Dalsza eksploracja tych zagadnień wydaje się istotna, ważne jest bowiem ustalenie do jakiego stopnia nieprawidłowości w zakresie poznania społecznego wpływają na funkcjonowanie społeczne i zawodowe chorych. Jest to również potencjalny obszar dalszych oddziaływań terapeutycznych wspierających farmakoterapię.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top