PL EN
ARTICLE
Skuteczność treningu metapoznawczego u osób chorujących na schizofrenię: narracyjny przegląd systematyczny badań opublikowanych w latach 2009–2015.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej, Wydział Psychologii UW
 
2
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Wydział Psychologii UW
 
3
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 14-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-07-2015
 
 
Data akceptacji: 17-08-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Gawęda   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kondratowicza 8, 02-242 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):787-803
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem tego artykułu jest dokonanie przeglądu wyników badań skuteczności treningu metapoznawczego (metacognitive training – MCT) u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii w redukcji objawów psychotycznych i zniekształceń poznawczych. Analizie poddano również inne zmienne takie jak funkcjonowanie społeczne, wgląd w objawy choroby i funkcjonowanie neuropoznawcze.

Metoda:
Przeszukiwano bazy PubMed, EBSCO, Google Scholar, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials oraz PsycINFO w celu identyfikacji publikacji dotyczących treningu MCT . W przeglądzie uwzględniono łącznie 14 badań opublikowanych w latach 2009-2015, w których istniała możliwość porównania między grupą MCT i grupą kontrolną.

Wyniki:
Łączna liczba pacjentów w grupie MCT wyniosła 354 osoby, zaś w grupie kontrolnej 355. Największa siłę efektu uzyskano dla redukcji nasilenia urojeń (d <0,23;1>). Szczególnie wyraźna jest redukcja w zakresie pewności co do urojeń i zmniejszenie dystresu związanego z urojeniami. Siła efektu dla objawów negatywnych była niewielka. Zauważono wysoką siłę efektu dla poprawy wglądu klinicznego (d <0,45;1,32>). MCT pozytywnie wpływa na zniekształcenia poznawcze (d <0,21;0,83>) (szczególnie przeskok do konkluzji). Zauważono poprawę niektórych aspektów funkcji poznawczych (d <0,2;0,63>). Nie zauważono istotnej poprawy funkcjonowania społecznego pacjentów w grupie MCT. Badania podłużne z randomizacją wskazują, iż poprawa objawowa utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy.

Wnioski:
MCT jest skuteczną formą oddziaływań w zakresie redukcji urojeń, zniekształceń poznawczych związanych ze schizofrenią oraz poprawy wglądu klinicznego. Relatywnie łatwa dostępność oraz trwałość efektów wskazuje, iż MCT może być efektywnie wykorzystywany w terapii schizofrenii. Dla poprawy skuteczności, szczególnie w zakresie funkcjonowania ogólnego, pomocne może być łączenie MCT z innymi formami oddziaływań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top