PL EN
Objawy zaburzeń związanych z seksualnością w grupie kobiet z nadwagą i otyłością
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 15-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-02-2023
 
 
Data akceptacji: 20-03-2023
 
 
Data publikacji online: 20-08-2023
 
 
Data publikacji: 20-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Kot   

Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena obecności objawów zaburzeń związanych z seksualnością (ZzS) w grupie kobiet z nadwagą i otyłością oraz związku tych objawów z nieadaptacyjnymi postawami i przekonaniami na temat jedzenia, nasileniem objawów lękowych i depresyjnych, spożywaniem alkoholu, trudnościami w regulacji emocjonalnej oraz jakością życia.

Metoda:
Grupę badaną (GB) stanowiły 44 kobiety z nadwagą/otyłością, grupę kontrolną (GK) – 51 kobiet z prawidłową masą ciała w wieku 18-40 lat. Zastosowano: Kwestionariusz Seksuologiczny, Test Postaw Wobec Jedzenia, Kwestionariusz Przekonań Dotyczących Jedzenia, Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych, Szpitalną Skalę Lęku i Depresji oraz Kwestionariusz Oceny Jakości Życia.

Wyniki:
W GB zaobserwowano większą ilość objawów ZzS, w tym objawów dysfunkcji seksualnych i objawów zaburzeń preferencji seksualnych w porównaniu do GK. Pomimo licznych podobieństw, w GB zaobserwowano więcej istotnych statystycznie korelacji między ZzS a badanymi zmiennymi, szczególnie w obszarze trudności w regulacji emocjonalnej. W GB istotna dla ZzS okazała się obecność negatywnych i permisywnych przekonań żywieniowych, a w GK – przekonań pozytywnych. Ilość objawów ZzS okazała się ponadto istotnym predyktorem jakości życia.

Wnioski:
Otrzymane wyniki wskazują na związek nadmiernej masy ciała z większą ilością objawów ZzS oraz związek objawów ZzS z poziomem zmiennych klinicznych i jakością życia. Niezbędne są dalsze badania eksplorujące mechanizmy zaobserwowanych zależności.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top