PL EN
Zespół metaboliczny u pacjentów realizujących izolacyjny środek zabezpieczający, leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data nadesłania: 07-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2023
 
 
Data akceptacji: 24-04-2023
 
 
Data publikacji online: 07-07-2023
 
 
Data publikacji: 07-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Cynkier   

Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zasadniczym celem pracy była ocena częstości występowania zespołu metabolicznego oraz poszczególnych jego składowych u pacjentów odbywających środek zabezpieczający, leczonych lekami przeciwpsychotycznymi w mono- lub politerapii. Dodatkowe cele obejmowały analizę związków pomiędzy występowaniem zespołu metabolicznego a wiekiem pacjentów, rozpoznaniem psychiatrycznym, nadwagą lub otyłością, obecnością uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 61 pacjentów Kliniki Psychiatrii Sądowej, w tym 9 kobiet i 52 mężczyzn, odbywających środek zabezpieczający w okresie od września 2019r. do sierpnia 2021r. Dwukrotnie przeprowadzono pomiary wszystkich parametrów zespołu metabolicznego oraz BMI, na początku pobytu w Klinice i po półrocznym leczeniu atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Następnie wykonano odpowiednie statystyczne analizy porównawcze.

Wyniki:
Nie stwierdzono związku pomiędzy występowaniem zespołu metabolicznego a wiekiem badanych, diagnozą medyczną, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym paleniem papierosów. Nie potwierdzono, aby przewlekłe stosowanie atypowych leków przeciwpsychotycznych przy równolegle prowadzonych oddziaływaniach profilaktycznych i prozdrowotnych w warunkach detencji prowadziło do rozwoju zespołu metabolicznego a także powodowało nasilenia jego objawów, poza wyraźnym wzrostem obwodu talii oraz wzrostem BMI.

Wnioski:
Systematyczne pomiary BMI oraz obwodu talii podczas terapii atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi mogą być trafnymi narzędziami w ocenie ryzyka zespołu metabolicznego. Długotrwałe hospitalizacje w ramach detencji powinny uwzględniać oddziaływania psychoedukacyjne ukierunkowane na minimalizowanie powikłań metabolicznych farmakoterapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top