PL EN
ARTICLE
Taktyki manipulacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi w życiu codziennym i podczas terapii
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej UŚ w Katowicach
 
2
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
 
 
Data nadesłania: 07-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-02-2015
 
 
Data akceptacji: 08-03-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Eugenia Mandal   

Katedra Psychologii Społecznej I Środowiskowej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):65-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badań było zbadanie repertuaru i natężenia taktyk manipulacji pacjentów neurotycznych w życiu codziennym i podczas terapii oraz zdiagnozowanie natężenia makiawelizmu u pacjentów neurotycznych.

Metoda:
Badaniami objęto 111 osób: 44 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, 44 osób z grupy kontrolnej oraz 23 terapeutów. Taktyki manipulacji stosowane przez pacjentów mierzono metodami ankietowymi autorstwa E. Mandal i D. Kocur, a makiawelizm skalą MACH-IV M. Christiego, F. Geis.

Wyniki:
Rezultaty pokazały, że pacjenci częściej niż osoby z grupy kontrolnej byli skłonni stosować jako taktyki manipulacji: wywoływanie poczucia winy, grożenie zerwaniem relacji, samookaleczanie, a rzadziej błaganie. Natężenie skłonności do podejmowania manipulacji przez pacjentów było wyższe w życiu codziennym niż podczas terapii. Makiawelizm pacjentów dodatnio korelował ze skłonnością do stosowania taktyk manipulacji. Nie odnotowano różnic w zakresie makiawelizmu ogółem pomiędzy pacjentami a grupą kontrolną.

Wnioski:
Taktyki manipulacji pacjentów neurotycznych mają charakter chorobowy. Powiązane są z lękiem, poczuciem winy, wrogością. Skłonność do manipulacji pacjentów koreluje z makiawelizmem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top