PL EN
ARTICLE
Kwestionariusz Postaw Personelu Wobec Przymusu (SACS) – Polska adaptacja
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 
2
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu
 
3
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
4
European Psychiatric Association – Early Career Psychiatrists Committee, Wroclaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 02-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-10-2018
 
 
Data akceptacji: 30-12-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marta Hanna Jakubczyk   

Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):113-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było przygotowanie polskiej adaptacji kwestionariusza SACS. Skala ta jest narzędziem samooceny przeznaczonym do mierzenia stosunku pracowników do bezpośredniego przymusu wobec pacjentów oddziałów psychiatrycznych.

Metoda:
Próba składała się z 120 pracowników 7 oddziałów psychiatrycznych. Kwestionariusz SACS to narzędzie stworzone w Norwegii przez Tonje Husum, składające się z 15 pozycji opisujących podejście pracowników psychiatrycznej służby zdrowia do bezpośredniego przymusu. Procedura walidacji obejmowała trzy podstawowe metody, które należy zastosować w analizie niezawodności - porównanie podwójnych testów za pomocą tej samej metody, statystyczną analizę właściwości pozycji testowych oraz analizę relacji pozycji i podskal z ogólnym wynikiem testu.

Wyniki:
Po badaniu pilotażowym typu "Think aloud" i adaptacji językowej oceniono rzetelność. Alfa Cronbacha w podskalach mieściła się w przedziale od 0,57 do 0,81, a dla ogólnego wyniku wynosiła 0,82. Najlepszym rozwiązaniem uzyskanym w eksploracyjnej analizie czynnikowej był model trójczynnikowy, prawie identyczny z oryginalnym, potwierdzający podział na trzy podskale: przymus jako urąganie pacjentowi (postawa krytyczna), opieka i bezpieczeństwo (postawa pragmatyczna) oraz forma leczenia (postawa pozytywna).

Wnioski:
Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza SACS są podobne do tych opisanych w wersji oryginalnej. Wyniki pozwalają uznać metodę za odpowiednią do potrzeb badań naukowych. Jednak dalsze analizy są konieczne, aby ocenić trafność i moc dyskryminacyjną w większych grupach badanych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top