PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
 
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katedra Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 26-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-06-2018
 
 
Data akceptacji: 15-07-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki, 91-433 łódź ul Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):101-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przeprowadzonego badania było dokonanie polskiej adaptacji Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników (Suicide Behaviors Questionnaire Revised - SBQ-R). Kwestionariusz składa się z czterech pytań służących do samoopisowej oceny natężenia tendencji suicydalnych (suicidal behaviors including ideation and attempts).

Metoda:
Zbadano 926 osób - studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych łódzkich szkół wyższych. Wśród badanych było 526 kobiet i 400 mężczyzn. Oprócz Kwestionariusza SBQ-R do oceny jego trafności teoretycznej zastosowano Inwentarz Depresji Becka, Skalę Bólu Psychicznego Holdena i wsp. oraz Skalę Poczucia Sensu Życia PIL Crumbaugha i Maholica.

Wyniki:
Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła jednowymiarowy charakter narzędzia. Zgodność wewnętrzna, oceniona na podstawie alfa Cronbacha, wynosiła 0.83. Wyniki kwestionariusza korelują istotnie dodatnio z poziomem depresji i bólu psychicznego oraz ujemnie z poczuciem sensu życia. Osoby, które w przeszłości podejmowały zachowania samobójcze, miewały myśli samobójcze oraz te, u których w rodzinie pochodzenia występowały próby samobójcze lub uzależnienie od alkoholu, charakteryzowały się istotnie wyższym wynikiem uzyskany w SBQ-R.

Wnioski:
Rezultat przeprowadzonych prac nad adaptacją Kwestionariusza Zachowań Samobójczych Osmana i współpracowników wskazuje na dobre parametry psychometryczne narzędzia i tym samym przemawia za użytecznością metody w badaniach naukowych oraz w praktyce klinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top