PL EN
Polska adaptacja Skali Powodów do Życia (RFL-48) M.M. Linehan i współpracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii
 
 
Data nadesłania: 30-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-02-2021
 
 
Data akceptacji: 14-02-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):603-621
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było opracowanie polskiej wersji Skali Powodów do Życia (Reasons for Living Inventory, RFL-48) M.Linehan i wsp. Kwestionariusz jest narzędziem samoopisowym, przeznaczonym do pomiaru czynników chroniących przed popełnieniem samobójstwa. Wyróżniono w nim czynniki: przekonanie o umiejętności radzenia sobie, poczucie odpowiedzialności wobec rodziny, lęk przed samobójstwem, wątpliwości moralne, lęk przed dezaprobatą społeczną, obawy związane z dziećmi.

Metoda:
Badania przeprowadzono z udziałem osób z grupy nieklinicznej, do której zakwalifikowano 431 osób dorosłych (236 kobiet i 195 mężczyzn) z różnych regionów Polski, w wieku 18-65 lat (średni wiek 33 lata). W badaniu wykorzystano również Inwentarz Depresji Becka (BDI), Zrewidowany Kwestionariusz Zachowań Samobójczych (SBQ-R) oraz Skalę Orientacji Pozytywnej (Skala P).

Wyniki:
Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziły założoną, sześciowymiarową strukturę kwestionariusza. Współczynnik alfa Cronbacha wahał się od 0,70 (lęk przed samobójstwem) do 0,95 (przekonanie o umiejętności radzenia sobie). Wielkość współczynnika alfa dla całej skali wyniosła 0,92.

Wnioski:
Wyniki wskazują, że polska wersja Kwestionariusza RFL-48 Linehan i wsp. ma zadawalające właściwości psychometryczne. Kwestionariusz może być stosowany zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce klinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top