PL EN
Czy akceptacja choroby oraz satysfakcja z życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną jest zależna od BMI?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, Łódź
 
2
Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 15-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-11-2020
 
 
Data akceptacji: 04-11-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Górczewska   

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, Łódź
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):623-634
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena poziomu akceptacji choroby i satysfakcji z życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od wskaźnika masy ciała.

Metoda:
Badaniem objęto grupę 198 kobiet, w wieku 72,31±8,59 lat z rozpoznaną osteoporozą pomenopauzalną w dwóch Poradniach Leczenia Osteoporozy na terenie miasta Łodzi. W pracy wykorzystano kwestionariusz Skali Akceptacji Choroby (AIS), Skali Satysfakcji z Życia (SWLS), skalę oceny bólu (VAS) oraz ankietę własnego autorstwa.

Wyniki:
Średnia w skali AIS wyniosła 25,95±10,2 punktów, co świadczy o średnim poziomie akceptacji oraz adaptacji do choroby badanej grupy. Poziom satysfakcji z życia oceniany w SWLS wyniósł średnio 19,37±7,31 punktów i wskazuje na przeciętne zadowolenie z życia. W grupie badanej najniższą akceptację choroby (24,38±11,3 pkt.) miały osoby z niedowagą. Natomiast najniższą satysfakcję z życia (17,75±7,50 pkt.) wykazały kobiety z otyłością. Badane prezentowały łagodny poziom bólu oceniony w skali VAS (4,87±2,39 pkt.). Ankietowane z prawidłową masą ciała najlepiej oceniały swój stan psychiczny pod względem akceptacji choroby oraz satysfakcji z życia.

Wnioski:
Poziom akceptacji choroby oraz stopień zadowolenia z życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną nie różni się istotnie statystycznie w zależności od wskaźnika masy ciała. Wykazano, że im większa akceptacja choroby, tym większa satysfakcja z życia osób chorych na osteoporozę. Aspekty psychologiczne (kwestionariusz AIS, SWLS) powinny być elementem oceny efektywności terapii u osób przewlekle leczonych z powodu osteoporozy pomenopauzalnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top