PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychiatryczne jako pierwszy objaw choroby Wilsona – opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie
 
2
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Szafrański, Warszawa
 
3
Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej WUM
 
 
Data nadesłania: 14-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-06-2015
 
 
Data akceptacji: 10-06-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Litwin   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):337-344
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wstęp: Choroba Wilsona (chW) jest dziedzicznym zaburzeniem metabolizmu miedzi z szerokim spektrum objawów klinicznych, przede wszystkim wątrobowych i neurologicznych. Zaburzenia psychiatryczne chW występują rzadziej i nie są patognomoniczne. Tym niemniej, w prawie 20% przypadków mogą być pierwszymi objawami chW. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność włączenia chW do diagnostyki różnicowej objawów psychiatrycznych u młodych pacjentów oraz zachowania daleko posuniętej ostrożności przy włączaniu leków psychiatrycznych w chW.

Metoda:
Metody: Opis przypadku pacjenta z chW o pierwotnej manifestacji psychiatrycznej.

Wyniki:
Wyniki: W pracy przedstawiono opis przypadku 26-letniego pacjenta, u którego po 3 latach od rozpoczęcia farmakoterapii zespołu depresyjnego wystąpiły objawy pozapiramidowe prowadzące do rozpoznania chW. W ciągu kolejnych miesięcy wystąpił epizod maniakalny, którego początkowe leczenie atypowymi neuroleptykami i anksjolitykami przyniosło dobry efekt psychiatryczny, jednak równolegle doszło do ciężkiego zaostrzenia objawów neurologicznych. Długoterminowe leczenie kwasem walproinowym i olanzapiną, w połączeniu z rehabilitacją doprowadziło do wyrównania stanu psychicznego oraz znacznej poprawy stanu neurologicznego.

Wnioski:
Wnioski: ChW powinna być zawsze brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej zaburzeń psychiatrycznych, szczególnie u młodych pacjentów ze współistniejącymi objawami pozapiramidowymi lub/i wątrobowymi. W przypadku konieczności leczenia psychiatrycznego pacjentów z rozpoznaną chW należy zachować szczególną ostrożność podczas włączania leków o dużym powinowactwie do receptorów dopaminergicznych D2 ze względu na realne ryzyko wywołania ciężkich, często nieodwracalnych powikłań neurologicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top