PL EN
Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów w leczeniu osób chorych na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. hum. Cz. Czabała, Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 
2
Kierownik: dr hab. n. hum. M. Sawicka, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 24-04-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-09-2013
 
 
Data akceptacji: 24-09-2013
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Charzyńska   

Kierownik: dr hab. n. hum. M. Sawicka, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1213-1223
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem obecnej pracy jest próba określenia jakie znaczenie mają czynniki osobowe psychiatrów dla procesu leczenia i życia pacjentów.

Metoda:
Do badania włączono 150 pacjentów chorych na schizofrenię wskazanych przez 30 psychiatrów. Dane zostały zebrane w trakcie jednorazowego wywiadu przy wykorzystaniu Diadycznego Kwestionariusza Relacji Terapeuta – Pacjent, Kwestionariusza Oceny Leczenia Farmakologicznego, Skali Satysfakcji z Życia, Skali Kontroli Emocji, Testu Orientacji Życiowej, Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności, Skali Funkcjonowania Społecznego oraz kwestionariusza danych społeczno- demograficznych. W celu ustalenia, które zmienne związane z osobą psychiatry wyjaśniają zmienne związane z osobą pacjenta, zastosowano metodę krokowej regresji wielokrotnej.

Wyniki:
Wymiary określające funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na schizofrenię były wyjaśniane przez zmienne osobowe psychiatrów, jednak w zakresie nie większym niż kilkanaście procent. Udział zmiennych opisujących psychiatrę był najbardziej znaczący w wyjaśnianiu ocen profesjonalizmu oraz odrzucenia, dokonywanych przez pacjentów. Umiejętności identyfikowania objawów polekowych oraz stosowania farmakoterapii były jedynie w niewielkim stopniu wyjaśniane przez zmienną, jaką jest długość współpracy z leczącym psychiatrą.

Wnioski:
Otrzymane wyniki wskazują, że cechy osobiste psychiatrów mają istotne znaczenie dla przebiegu kształtowania się relacji pomiędzy osobami chorymi na schizofrenię a leczącymi ich psychiatrami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top