PL EN
ARTICLE
Analiza ekspresji genów apoptozy: BAX, BCL2, BIRC6, CASP3, CASP9 w pierwszym epizodzie schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Zdrowia Publicznego
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej
 
4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Genetyki Medycznej, Zakład Genetyki Klinicznej
 
 
Data nadesłania: 30-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-08-2018
 
 
Data akceptacji: 25-11-2018
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Gałaszkiewicz   

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1293-1303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było 1) porównanie poziomu ekspresji genów apoptozy BAX, BCL2, BIRC6, CASP3, CASP9 u pacjentów ze schizofrenią i w grupie kontrolnej oraz 2) określenie powiązań pomiędzy poziomem ekspresji genów a parametrami morfologicznymi krwi obwodowej oraz nasileniem objawów psychopatologicznych.

Metoda:
Do badania włączono 21 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii wg ICD-10 oraz 26 zdrowych osób. Oceniano ekspresję genów w limfocytach krwi obwodowej, parametry laboratoryjne oraz nasilenie objawów psychopatologicznych za pomocą skali PANSS.

Wyniki:
Ekspresja genu BCL2 i genu CASP3 była istotnie wyższa u pacjentów ze schizofrenią w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie pacjentów ze schizofrenią wykazano istotną dodatnią korelację poziomu ekspresji genu BAX z liczbą neutrofili, limfocytów i monocytów oraz nasileniem objawów negatywnych (PANSS-N), zaś genu BCL2 i CASP9 z liczbą monocytów, natomist genu CASP3 z liczbą limfocytów.

Wnioski:
1. Istotnie wyższa ekspresja genów BCL2 i CASP3 pacjentow ze schizofrenią w porównaniu do grupy kontrolnej dowodzi nasilenia procesu apoptozy, wpisując się w teorię zwiększonej apoptozy w patofizjologii schizofrenii. 2. Istotne korelacje pomiędzy ekspresją genu BAX a parametrami układu białokrwinkowego (liczbą leukocytów, neutrofili, limfocytów, monocytów) w grupie pacjentów ze schizofrenią, sugerują związek z dysregulacją immunologiczną i potwierdzają obecność apoptozy w limfocytach krwi obwodowej. 3. Ekspresja genu BAX może być wskaźnikiem nasilenia objawów negatywnych w schizofrenii. 4. Analiza interkorelacji ekspresji badanych genów wskazuje, że najaktywniejszymi genami w procesie apoptozy w badanej grupie były BAX i CASP3.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top