PL EN
ARTICLE
Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji osób leczonych z powodu schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
2
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 
3
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie
 
4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
 
5
Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 08-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-06-2018
 
 
Data akceptacji: 13-09-2018
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Tylec   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1305-1319
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była analiza występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (wiek, płeć, status palenia tytoniu, poziom stężenia cholesterolu i wysokość skurczowego ciśnienia tętniczego, wskaźnik masy ciała) wśród pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz poszukiwanie zależności pomiędzy nimi a długością pobytu w jednostce opieki długoterminowej, zmiennymi klinicznymi takimi jak: nasilenie objawów pozytywnych, negatywnych i ogólnych schizofrenii, czas trwania choroby oraz zastosowane leczenie (rodzaj neuroleptyku i jego dawka).

Metoda:
Dane uzyskano z dokumentacji medycznej 71 pacjentów (30 kobiet i 42 mężczyzn) w wieku od 40 do 86 lat, przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej. Informacje dotyczące stanu klinicznego zostały zgromadzone podczas badania okresowego pacjentów. Badanie składało się z wywiadu od chorego, dotyczącego jego ogólnego samopoczucia, badania psychiatrycznego z użyciem skali PANSS oraz określenia liczby wypalanych przez pacjenta papierosów. W ocenie stanu somatycznego zawarto: badanie fizykalne, pomiar -ciśnienia tętniczego, tętna, poziomu glikemii we krwi włośniczkowej, wzrostu, masy ciała oraz wskaźnik BMI.

Wyniki:
Nie wykazano istotnych różnic w długości pobytu w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym pomiędzy pacjentami z prawidłowym i nieprawidłowym (nadwaga i otyłość) wskaźnikiem BMI. U osób, które dłużej przebywały w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym częściej występowała otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy poziom cholesterolu całkowitego i LDL.

Wnioski:
U 74,6% osób leczonych z powodu schizofrenii wykazano obecność co najmniej jednego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego. Narzucenie „zdrowego” stylu życia w trakcie pobytu w jednostce opieki długoterminowej może redukować ryzyko wzrostu masy ciała u osób poddanych farmakoterapii neuroleptykami (atypowymi i typowymi). Wysoce rekomendowane jest podejmowanie aktywnych działań zmniejszających modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, także w opiece długoterminowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top