PL EN
ARTICLE
Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010-2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Oddział Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Oddział kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice oraz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
 
4
Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
 
5
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
6
Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed sp. z o.o., s.k. w Gdańsku
 
7
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Łódź
 
8
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 06-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2018
 
 
Data akceptacji: 13-06-2018
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kucharska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, 9 Sobieski, 02-957 Warsaw, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1321-1336
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie wskaźników pozwalających na poprawę zdrowia populacji poprzez m.in. poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz większą do nich dostępność jest jednym z priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce ma to szczególnie istotne znaczenie w okresie reformy opieki psychiatrycznej, zgodnej z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem prezentowanego opracowania jest analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym i sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2010-2014.

Metoda:
W prezentowanej pracy autorzy rozszerzyli informacje zawarte w części drugiej map potrzeb zdrowotnych – oprócz oceny świadczeń udzielonych osobom dorosłym w 2014r. przedstawiono analizę świadczeń z lat 2010-2014 łącznie. Zgodnie z danymi płatnika, w latach 2010-2014 stale wzrastała zarówno liczba osób, którym udzielono świadczeń z powodu zaburzeń psychicznych, jak i łączna liczba udzielonych świadczeń. Zanotowano wzrost liczby pacjentów leczących się z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, także uzależnień.

Wyniki:
Wzrost łącznej liczby wykazanych świadczeń dotyczył głównie otwartych form leczenia: oddziałów dziennych, zespołów leczenia środowiskowego oraz ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Nie można stwierdzić przyczyny ponownego wzrostu w 2014r. liczby hospitalizacji psychiatrycznych, jak również wzrostu wskaźnika liczby hospitalizacji na 100 tys. dorosłych.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszego wspierania rozwoju opieki psychiatrycznej, z zastosowaniem wielokierunkowości oddziaływań w zintegrowanym modelu rozwiązywania problemów zdrowotnych. Do całościowej analizy świadczeń realizowanych w opiece psychiatrycznej konieczny jest dostęp do informacji na temat świadczeń finansowanych ze środków niepublicznych oraz poszerzenie sprawozdawanych informacji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top