PL EN
ARTICLE
Ocena gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Data nadesłania: 07-04-2018
 
 
Data akceptacji: 24-05-2018
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Balwicki   

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk, Polska, Zwycięstwa 42 A, 80-126 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1337-1349
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena struktury gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

Metoda:
Przedmiotem analizy był Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Dokonano weryfikacji zawartości oraz analizy treści dokumentu w porównaniu z dostępnym wzorem programu polityki zdrowotnej, opracowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wzięto pod uwagę obecność wszystkich punktów zawartych we wzorcu oraz precyzję zawartych w nich określeń, zwłaszcza sformułowanych celów, oczekiwanych rezultatów oraz mierników efektywności.

Wyniki:
Oceniany program nie zawiera wzorcowych elementów właściwych dla programów polityki zdrowotnej, co pod względem merytorycznym obniża jakość. W dokumencie ujawniono brak oszacowania kosztów realizacji programu. Sformułowane cele główne oraz cele szczegółowe nie spełniają kryteriów SMART. Wśród zawartych w programie mierników efektywności, największy udział mają wskaźniki produktu o charakterze ilościowym. Brakuje natomiast informacji na temat sposobów mierzenia rezultatów jakościowych oraz określenia wskaźników wpływu. W kwestii ewaluacji nie została wzięta pod uwagę ocena jakości świadczeń, ich efektywności oraz trwałości zamierzonych efektów.

Wnioski:
Potrzebne są rekomendacje dla kształtu programów zdrowia psychicznego, co zwiększy skuteczność planowanych w nich działań. Efekt taki zostałby osiągnięty poprzez stosowanie do takich programów kryteriów i procedur wymaganych dla programów polityki zdrowotnej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przy tworzeniu programów warto oprzeć się na wiedzy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top