PL EN
ARTICLE
Wpływ atorwastatyny na leczenie lekoopornych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych: badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Health Research Institute, Thalassemia and Hemoglobinopathies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
 
2
Faculty Member of Education Development Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
 
 
Data nadesłania: 14-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-03-2017
 
 
Data akceptacji: 11-03-2017
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Fakher Rahim   

Apadana Clinical Research Center, Golestan, 61537-15794 Ahvaz, Iran
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):719-729
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to chroniczne zaburzenia o nieznanej etiologii. W przypadku osób cierpiących na lekooporne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne stosuje się leczenie wspomagające (augmentation). Niniejsze badanie przeprowadzono w celu oceny wpływu atorwastatyny na lekooporne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Metoda:
Niniejsze badanie trwało 12-tygodni. Zastosowano w nim metodę podwójnej ślepej próby oraz randomizację. Do badania włączono 26 dorosłych pacjentów ambulatoryjnych, którzy spełniali kryteria OCD wg DSM-IV-TR, oraz u których stwierdzono, iż zaburzenia te są lekooporne. Pacjenci otrzymali atorwastatynę w dawce 10 mg na dobę oraz placebo odpowiednio w grupie badanej oraz kontrolnej, zostali również zbadani za pomocą skali obsesji i kompulsji Yale-Brown na początku badania oraz po jego zakończone 12 tygodni później.

Wyniki:
Wyniki niniejszego badania wskazują na znaczne zmniejszenie objawów obsesyjnych mierzonych za pomocą skali Y-BOCS (P = 0,017) oraz ogólnego wyniku sali Y-BOCS (P = 0,041) w grupie pacjentów leczonych atorwastatyną. Zmniejszenie objawów kompulsyjnych mierzonych za pomocą tej skali (P = 0,081) nie było istotne statystycznie. Atorwastatyna była na ogół dobrze tolerowana przez pacjentów. W grupie pacjentów leczonych atorwastatyną zaobserwowano istotne zmniejszenie libido (P = 0,019).

Wnioski:
Leczenie OCD jest złożone i znalezienie efektywnej terapii wspomagającej (augmentacji) w leczeniu tych zaburzeń byłoby bardzo pomocne. Wyniki badania wykazały skuteczność atorwastatyny jako terapii wspomagającej (augmentation) w leczeniu lekoopornych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Zaleca się dalsze badania w tym kierunku.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top