PL EN
ARTICLE
Fluencja słowna w badaniach techniką PET w warunkach przedłużonej aktywizacji poznawczej z zastosowaniem znacznika 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
3
Katedra Psychologii Poznawczej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 
4
Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 18-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2015
 
 
Data akceptacji: 29-03-2016
 
 
Data publikacji online: 29-08-2017
 
 
Data publikacji: 29-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Monika Wiłkość   

Zakład Różnic Indywidualnych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(4):687-703
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Dzięki nowoczesnym technikom neuroobrazowania obserwuje się w nauce rozwój badań, które nastawione są na poszukiwanie neurokorelatów określonych funkcji poznawczych, mierzonych testami neuropsychologicznymi. Testy fluencji słownej są jedną z najczęściej stosowanych metod badania funkcji językowych i wykonawczych. Celem badania było porównanie aktywacji mózgu podczas wykonania zadań fluencji literowej i kategorialnej techniką typu paced-overt.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 17 osób w wieku 20-40 lat, leczonych w przeszłości z powodu chłoniaka Hodgkina, obecnie w stadium remisji. Badani zostali przydzieleni do dwóch grup, w których przeprowadzono eksperymentalną wersję literową (9 osób) lub kategorialną (8 osób) testu fluencji słownej. Osoby kwalifikowano do grup zgodnie z zasadą homogeniczności pod względem danych demograficznych takich, jak wiek oraz wykształcenie. Ze względu na przebytą chorobę u wszystkich badanych przeprowadzono diagnozę funkcji poznawczych przed zakwalifikowaniem do badania. Neuroobrazowanie wykonano techniką PET z zastosowaniem znacznika 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG).

Wyniki:
Wykonywanie testu fluencji słownej bez względu na wersję zadania związane było z większą aktywnością lewej półkuli mózgu. Do najbardziej zaangażowanych obszarów w porównaniu z innymi obszarami kluczowymi dla wykonania zadań fluencji słownej były płaty czołowe. Wykazano także podwyższoną aktywność struktur ciemieniowych, skroniowych oraz móżdżku.

Wnioski:
Przeprowadzone badanie nie ujawniło różnic w aktywności mózgu pomiędzy wersją fonemiczną i kategorialną testu fluencji słownej. Wykonywanie obu zadań w warunkach wymagających przez dłuższy czas (wynikający z procedury badania) wzmożonej kontroli poznawczej mogło spowodować istotną przewagą aktywności płatów przedczołowych w obu przypadkach i uniemożliwić obserwacje procesów specyficznych dla każdej z wersji testu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top