PL EN
ARTICLE
Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku - badanie DTI
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii UW; Oddział Kliniczny Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
II Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Scanlab, Diagnostyka Medyczna Księży Młyn
 
4
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 
 
Data nadesłania: 23-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-03-2014
 
 
Data akceptacji: 03-04-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marta Gawłowska   

II Klinika Psychiatrii UW; Oddział Kliniczny Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):349-361
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Najbardziej powtarzalne wyniki badań DTI (Diffusion Tensor Imaging-obrazowanie tensora dyfuzji) w schizofrenii dotyczą zmniejszonych wartości FA (Fractional Anizotropy-frakcjonalna anizotropia) w regionach płatów skroniowych i czołowych z towarzyszącymi nieprawidłowościami w obrębie łączących je włókien neuronalnych. Celem powyższego badania była ocena różnic w zakresie frakcjonalnej anizotropii w regionie torebki wewnętrznej pomiędzy pacjentami z EOS (Early Onset Schizophrenia-schizofrenia o wczesnym początku) i zdrową kontrolą, z naciskiem na płeć jako potencjalnie kluczowym czynnikiem determinującym dominujący wzorzec opisywanych zmian.

Metoda:
Przy użyciu DTI przebadano 30 pacjentów z EOS oraz 30-osobową zdrową grupę kontrolną. Dokonano oceny FA w obrębie torebki wewnętrznej w kilku wyznaczonych regionach zainteresowania. Do analizy statystycznej użyto jednokierunkowego testu ANOVA (p<0.05).

Wyniki:
Zaobserwowano znaczące statystycznie różnice w zakresie FA pomiędzy pacjentami z EOS i grupą kontrolną w regionie przedniej odnogi torebki wewnętrznej (ALIC) po stronie prawej – z niższymi wartościami FA w grupie pacjentów. Znamienne statystycznie różnice FA u badanych kobiet wykazano wyłącznie dla ALIC po prawej stronie. Nie stwierdzono żadnych różnic istotnych statystycznie u badanych mężczyzn.

Wnioski:
1. Istnieją znamienne statystycznie różnice pomiędzy pacjentami z EOS (w podgrupie kobiet) i grupą kontrolną w zakresie dyfuzyjności istoty białej w regionie odnogi przedniej torebki wewnętrznej po stronie prawej. 2. Uzyskane wyniki sugerują zaangażowanie struktur torebki wewnętrznej w rozwój schizofrenii o wczesnym początku.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top