PL EN
Homocysteina a funkcje poznawcze w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. J. Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
2
Kierownik: prof. dr hab. W. Kozubski, Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 05-08-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2014
 
 
Data akceptacji: 15-09-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Permoda-Osip   

Kierownik: prof. dr hab. J. Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1117-1126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania była ocena związku między stężeniem homocysteiny (HCY), witaminy B12 i kwasu foliowego, a zaburzeniami funkcji poznawczych w okresie ostrego epizodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD).

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 116 osób (93 kobiety, 23 mężczyzn), w wieku od 20 do 78 (średnio 51±13) lat, z epizodem depresyjnym w przebiegu CHAD. Do określenia stanu psychicznego posłużyła 17-itemowa Skala Depresji Hamiltona (HDRS). Zastosowano testy badające wybiórcze sprawności poznawcze: Test Łączenia Punktów, Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Stroopa i Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R). U wszystkich pacjentów wykonano oznaczenia poziomu homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy krwi.

Wyniki:
Hiperhomocysteinemię (HCY > 15µM/l) stwierdzono u 41 osób (35%), częściej mężczyzn (52%) niż kobiet (31%). Pacjenci z hiperhomocysteinemią osiągnęli gorsze wyniki w podtestach WAIS-R (rozumienie werbalne i organizacja percepcyjna). U mężczyzn stwierdzono ujemną korelację między stężeniem HCY, a liczbą błędów w teście Stroopa B i teście Wisconsin (ogólna liczba i błędy nieperseweracyjne). U kobiet z CHAD typu II ujemna korelacja dotyczyła stężenia HCY i czasu wykonania testu Stroopa B oraz stężenia witaminy B12 i liczby błędów w teście Stroopa A. W całej grupie oraz grupie mężczyzn stwierdzono dodatnią korelację między liczbą błędów w teście Stroopa B, a wyższym stężeniem kwasu foliowego.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na istnienie podwyższonego stężenia HCY u znacznej części pacjentów w depresji CHAD, zwłaszcza w grupie mężczyzn. Potwierdzają również związek wysokiego stężenia homocysteiny z gorszym wykonaniem testów neuropsychologicznych w różnych obszarach funkcji poznawczych. Zależność taka wyrażona jest w większym stopniu u mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top