PL EN
Związek pomiędzy zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a chorobą afektywną dwubiegunową w populacji dzieci i młodzieży: przegląd systematyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu
 
 
Data nadesłania: 04-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-09-2021
 
 
Data akceptacji: 17-11-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Patrycja Bień   

Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):375-394
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Określenie związku między chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) u dzieci i młodzieży a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) poprzez wybranie najbardziej prawdopodobnej hipotezy tłumaczącej naturę powiązań między tymi dwoma rozpoznaniami na podstawie przeglądu systematycznego literatury. Dokonano przeglądu piśmiennictwa opublikowanego pomiędzy styczniem 2008 a lutym 2019 roku, dotyczącego zależności pomiędzy ChAD i ADHD w bazie MEDLINE/PubMed oraz wyszukiwarce Google Scholar. Wybierano artykuły w języku polskim lub angielskim w czasopismach, które były ściśle związane z tematem i możliwe do przyporządkowania do co najmniej jednej z czterech postawionych hipotez. Ostatecznie do przeglądu zostało włączonych 10 prac. Zakres wyników publikacji według zaadoptowanej skali NOQAS wynosi 3,5-9 pkt., średni wynik to 6,6 pkt., przy maksymalnie 9 punktach, co skutkowało ogólnie średnią jakością prac. We wszystkich pracach psychopatologia pacjentów została oceniona w oparciu o kryteria diagnostyczne DSM-IV. Związek pomiędzy ADHD i ChAD w populacji dzieci i młodzieży nie jest klarowny, jednoznaczne wybranie jednej hipotezy określającej ten związek nie jest możliwe na ten moment. Niezbędne są dalsze badania prospektywne na ten temat, dostarczające dowodów ułatwiających jak najwcześniejsze postawienie trafnej diagnozy, umożliwiającej dobranie odpowiedniego leczenia, co ma niebagatelny wpływ na przebieg choroby pacjenta, a zatem jego jakość życia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top