PL EN
ARTICLE
Korzystanie z pomocy psychologicznej a zachowania asertywne u członków rodzin osób chorych na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Psychiatryczny, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 
2
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Data nadesłania: 21-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2017
 
 
Data akceptacji: 08-10-2017
 
 
Data publikacji online: 30-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Samochowiec   

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):275-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie związku pomiędzy korzystaniem (lub nie) z pomocy psychologicznej, przez członków rodziny osób chorych na schizofrenię, a przejawianymi przez nich zachowaniami asertywnymi w stosunku do bliskich chorych.

Metoda:
Do grupy badanej zakwalifikowano 34 osoby, które prowadziły gospodarstwo domowe ze swoimi bliskimi, chorymi na schizofrenię. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) autorstwa Matczak oraz Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) w polskiej adaptacji Wrześniewskiego i wsp. Dane socjodemograficzne zebrano przy pomocy ankiety własnego autorstwa.

Wyniki:
Wystąpił związek pomiędzy ogólną tendencją do unikania działania w sytuacji problemowej a skłonnością do poszukiwania kontaktów społecznych w celu poradzenia sobie ze stresem. Jak również zachowania asertywne korelują z tendencją do angażowania się w czynności zastępcze w sytuacji problemowej. Większa gotowość do asertywnego zachowania cechuje osoby, które w sytuacji stresowej ujawniały skłonność do unikania myślenia o problemie i działania na rzecz jego aktywnego rozwiązania. Analizy pokazały również, iż częściej zachowania asertywne przejawiały osoby młodsze, które też radziły sobie ze stresem ujawniając styl unikowy.

Wnioski:
Nie potwierdził się związek pomiędzy korzystaniem przez bliskich osób chorych na schizofrenię z pomocy psychologicznej a ujawnianiem zachowań asertywnych w stosunku do chorego. Istotnym natomiast był wniosek, iż większą skłonnością do zachowań asertywnych wykazywały się osoby młodsze, które radziły sobie ze stresem w sposób unikowy.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top