PL EN
ARTICLE
Listy do anoreksji. Narracyjne narzędzia pracy z pacjentami anorektycznymi w kontekście teorii Dialogowego Ja
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 05-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-02-2017
 
 
Data akceptacji: 08-03-2017
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Tokarska   

Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul Podchorążych 2 30-084 Kraków, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):673-683
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pogłębienie rozumienia doświadczenia pacjentów z diagnozą anorexia nervosa w kontekście podejścia narracyjno-konstrukcjonistycznego wzbogaconego o psychologię Dialogowego Ja. Systematyczna eksploracja fenomenu wewnętrznych dialogów rozgrywających się w umysłach pacjentów pomiędzy walczącymi o wzajemną dominację zdrowymi i zaburzonymi aspektami Ja. Określenie możliwości diagnostycznych i aplikacyjnych bodźca narracyjnego w postaci „Listu do anoreksji”.

Metoda:
Przyjęto, iż stanowiący objaw zdrowienia proces zdobywania/ odzyskiwania relatywnego dystansu wobec wewnętrznego głosu anoreksji może być zarówno diagnozowany, jak i wspomagany z wykorzystaniem tzw. technik eksternalizacyjnych. Opracowano autorskie narzędzie kategoryzacyjne łączące wymiar pozycjonowania własnego Ja w tzw. „pozycji nad” lub „pod” w odniesieniu do „głosu anoreksji” ze stopniem rozwinięcia przez osoby badane pełnego schematu autonarracyjnego.

Wyniki:
Analizy statystyczne pozwoliły na wyodrębnienie dwu grup pacjentek: (1) „z dominującą pozycją pod” oraz (2) z tendencją do dominowania w wewnętrznych dialogach z własną chorobą. Z wykorzystaniem metodologii ilościowo-jakościowej (uwzględniającej analizy semantyczne) określone zostały również wieloaspektowe powiązania wewnątrz tych obu homogenicznych skupień, między innymi w zakresie rodzaju dominujących w nich dialogów wewnętrznych.

Wnioski:
Postulowane w kontekście teorii dialogowego Ja wspieranie wewnętrznej aktywności dialogowej pacjentek z anorexia nervosa wydaje się współwystępować z kolejnymi etapami procesu leczenia, co znajduje m. in. odzwierciedlenie w listach terapeutycznych pisanych do własnej choroby. Można też potencjalnie założyć relację odwrotną, a mianowicie fakt pozytywnych efektów terapeutycznych intencjonalnego stymulowania wewnętrznej dialogowości oraz narracyjnej strukturyzacji doświadczenia również z wykorzystaniem bodźca narracyjnego w formie listu. Autorzy tekstu wskazują na kierunki dalszych pogłębionych badań w tym zakresie, określając jednocześnie aspekty aplikacyjne pozyskanych wyników, zarówno w aspekcie diagnostycznym, jak i psychoterapeutycznym oraz prewencyjnym.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top