PL EN
ARTICLE
Polska wersja Testu Wskazówek - badanie pilotażowe u pacjentów ze schizofrenią
 
Więcej
Ukryj
1
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Neuronauki Społecznej
 
2
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Poznawczej
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 06-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2019
 
 
Data akceptacji: 10-09-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Magdalena Krawczyk   

Pracownia Neuronauki Społecznej, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):727-739
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem prezentowanego badania była adaptacja na język polski i walidacja Testu Wskazówek (Hinting Task) – wartościowego narzędzia służącego do badania zaburzeń teorii umysłu u osób chorych na schizofrenię.

Metoda:
Przeprowadzono badanie z udziałem dwóch grup: pacjentów z diagnozą schizofrenii oraz osób bez historii zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Przeanalizowano własności psychometryczne testu, a także obliczono różnice w wynikach pomiędzy badanymi grupami. Dodatkowo, w grupie klinicznej oceniano też korelację nasilenia objawów psychopatologicznych z wynikiem Testu Wskazówek

Wyniki:
Otrzymane rezultaty wskazują na zadowalające własności psychometryczne (spójność wewnętrzną, zgodność ocen oraz trafność zewnętrzną), pozwalające na stosowanie testu do porównań międzygrupowych w celach badawczych. Przedstawiony test istotnie różnicował badane grupy: osoby ze schizofrenią oraz osoby zdrowe. Przeciwnie do oczekiwań, w grupie osób chorych na schizofrenię wynik Testu Wskazówek nie był istotnie skorelowany z nasileniem objawów psychopatologicznych.

Wnioski:
Polska wersja Testu Wskazówek prezentuje własności odpowiednie do celów badawczych. Przydatność omawianego narzędzia w badaniach z udziałem innych grup klinicznych wymaga dalszych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top