PL EN
ARTICLE
Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
4
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
5
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 12-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-09-2018
 
 
Data akceptacji: 07-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Wójciak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):551-559
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było utworzenie polskiej wersji Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-report of Negative Symptoms -SNS), ocena jej zgodności wewnętrznej oraz przeprowadzenie korelacji między oceną w skali SNS, a oceną w Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS), w grupie chorych na schizofrenię.

Materiał i metody:
Przeprowadzono procedurę polskiej adaptacji francuskojęzycznej wersji skali SNS obejmującej 20 punktów zorganizowanych w 5 podskal: asocjalność, spłycenie afektu, alogia, awolicja i anhedonia. Badania psychometryczne wykonano u 40 chorych na schizofrenię paranoidalną (20 mężczyzn i 20 kobiet), o nasileniu objawów w skali Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 56+16 punktów, otrzymujących niezmienione leczenie farmakologiczne w okresie ostatnich 3 miesięcy

Wyniki:
Polska wersja skali SNS została zaakceptowana przez twórcę skali, prof. Sonię Dollfus. Analiza rzetelności SNS wykazała wysokie wartości wskaźnika alfa-Cronbacha zarówno dla całej skali (0,91), jak i dla poszczególnych podskal (0,61-0,85). Skala SNS i jej podskale wykazywały istotną korelację z całkowitym wynikiem BNSS, jak również wartościami jej odpowiednich podskal, co potwierdza trafność skali

Wnioski:
Znamienny statystycznie poziom zgodności całej skali oraz poszczególnych jej domen z wynikami skali klinicznej BNSS przemawia za adekwatnością oceny objawów negatywnych przez samego chorego na schizofrenię. Uzyskane w niniejszej pracy dobre własności psychometryczne polskiej wersji skali SNS mogą wskazywać na jej przydatność w badaniach objawów negatywnych prowadzonych w naszym kraju

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top