PL EN
ARTICLE
Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
2
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
4
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
5
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 28-02-2018
 
 
Data akceptacji: 22-05-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Wójciak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):541-549
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Utworzenie polskiej adaptacji Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS), ocena zgodności wewnętrznej polskiej wersji skali BNSS oraz przeprowadzenie korelacji między oceną w skali BNSS, a oceną w Skali Zespołów Pozytywnego i Negatywnego schizofrenii (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) w grupie chorych na schizofrenię.

Metoda:
Przeprowadzono procedurę polskiej adaptacji formularza oceny (Scoresheet), obejmującego 13 punktów zorganizowanych w 6 podskal (anhedonia, brak prawidłowego dystresu, asocjalność, awolicja, blady afekt i alogia), podręcznika (Manual) oraz zeszytu szkoleniowego (Workbook) skali BNSS. Badania psychometryczne wykonano u 40 chorych na schizofrenię paranoidalną (20 mężczyzn i 20 kobiet), w wieku 44+13 lat, o długości choroby 17+10 lat i nasileniu objawów w skali PANSS 56+16 punktów, otrzymujących niezmienione leczenie farmakologiczne w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wyniki:
Polska wersja została zaakceptowana przez twórców skali. Analiza rzetelności wykazała wysokie wyniki wskaźnika alfa-Cronbacha zarówno dla całej skali (0,97), jak i dla poszczególnych podskal (0,74-0,93). Skala BNSS i jej podskale wykazywały wysoką istotną korelację z całkowitym wynikiem PANSS oraz z podskalą objawów negatywnych PANSS zarówno oryginalną, jak i zmodyfikowaną.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na dobre własności psychometryczne polskiej wersji skali BNSS i na jej możliwą przydatność w badaniach objawów negatywnych schizofrenii prowadzonych w naszym kraju.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top