PL EN
ARTICLE
Relacje społeczne przed wybuchem choroby a przebieg schizofrenii przez okres 20 lat
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
2
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Pracownia Badań nad Schizofrenią, Kraków
 
3
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, Sopot
 
 
Data nadesłania: 21-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-11-2019
 
 
Data akceptacji: 19-12-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):437-451
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Istotnym obszarem wskazującym na narastające ryzyko wybuchu psychozy i jej późniejszego niekorzystnego przebiegu jest pogarszające się funkcjonowanie społeczne a szczególnie brak wystarczających relacji społecznych. Celem badania była ocena związku pomiędzy jakością kontaktów społecznych i zakresem systemu wsparcia przed wybuchem choroby a wynikami leczenia w obszarze klinicznym i społecznym w różnych czasokresach przebiegu choroby przez okres 20 lat.

Metoda:
Użyto dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA z jednym czynnikiem grupującym (kontakty społeczne) i jednym czynnikiem powtarzanego pomiaru (czas badania) dla wyników GAF, BPRS, DSM III Oś V oraz szereg prostych regresji liniowych dla związków pomiędzy tymi wskaźnikami wyników a Skalą Podtrzymania Społecznego Surtees’a. Badana grupa: W okresie pierwszej hospitalizacji wyłoniono 80 osobową grupę zamieszkującą na terenie Krakowa, chorującą na schizofrenię, diagnozowaną zgodnie z kryteriami DSM IV TR, zbadaną sześciokrotnie: przy wpisie i wypisie w czasie pierwszej hospitalizacji, po 3, po 7, po 12 i po 20 latach. Analizie poddano 55 osób (69% grupy włączonej do badania), które przez 20 lat wykonały wszystkie badania.

Wyniki:
Satysfakcjonujące, pozytywne kontakty przed wybuchem choroby przekładały się, zwłaszcza po 20 latach, na lepsze ogólne oraz społeczne funkcjonowanie i mniejszą ilość objawów, w szczególności negatywnych. Szersze wsparcie społeczne przed wybuchem choroby powiązane było z lepszym funkcjonowaniem ogólnym i społecznym pacjentów oraz mniejszym nasileniem objawów ogólnych, pozytywnych oraz negatywnych, jednak w tym ostatnim przypadku efekt zanikał po 20 latach.

Wnioski:
Jakość i zakres kontaktów społecznych przed wybuchem choroby, a szczególnie satysfakcjonujące relacje w środowisku pozarodzinnym są istotnym czynnikiem rokowniczym wieloletniego korzystnego klinicznego i społecznego przebiegu psychoz z grupy schizofrenii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top