PL EN
ARTICLE
Prężność jako predyktor zdrowia psychicznego kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
2
Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
3
Katedra Fizjoterapii CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
4
Funkcjonariusz służby więziennej, kapitan w stanie spoczynku
 
5
Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data nadesłania: 17-12-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-02-2016
 
 
Data akceptacji: 11-04-2016
 
 
Data publikacji online: 18-07-2016
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Sygit-Kowalkowska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):549-560
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszych badań była analiza, w jaki sposób prężność psychiczna różnicuje stan psychiczny kobiet odbywających karę pozbawienia wolności oraz co stanowi predyktor samopoczucia psychicznego w tej grupie.

Metoda:
Badaniami objęto kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Czersku dla skazanych kobiet młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy i recydywistek penitencjarnych. W badaniach wykorzystano: Skalę Pomiaru Prężności – SPP-25 oraz Skalę HADS-M.

Wyniki:
Wyniki pokazały istotne statystycznie korelacje między wynikami skali prężności a wynikami skali HADS-M. Wykazano również, że predykatorami objawów lęku i depresji w badanej grupie jest poziom kompetencji osobistych do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji (SPP-25). Dodatkowo dla przewidywania stanu lęku istotna jest ilość lat odbywania kary pozbawienia wolności. Analiza regresji wykazała również, że poziom kompetencji osobistych do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji (SPP-25) oraz otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru (SPP-25) są istotnymi predyktorami poziomu agresji.

Wnioski:
Koncepcja prężności psychicznej (resilience) ma znaczenie dla analizowania różnic w stanie zdrowia psychicznego kobiet odbywających karę pozbawienia wolności i może być wykorzystywana w tworzeniu warunków sprzyjających ograniczaniu negatywnych skutków pobytu w warunkach instytucjonalnego przymusu

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top