PL EN
Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 
3
Katedra Historii Medycyny UJ CM
 
4
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 16-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-12-2014
 
 
Data akceptacji: 06-01-2015
 
 
Data publikacji online: 25-03-2015
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Rodziński   

Katedra Psychoterapii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Solarza 11/30, 35-118 Rzeszów, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):531-548
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza związków pomiędzy zmianami w nasileniu dolegliwości nerwicowych a redukcją myśli samobójczych (MS) – tj. ich ustąpieniem lub redukcją ich nasilenia – lub brakiem redukcji MS u pacjentów, którzy przebyli cykl intensywnej psychoterapii prowadzonej w podejściu integracyjnym z przewagą podejścia psychodynamicznego w oddziale dziennym.

Metoda:
Kwestionariusze objawowe KO”0” i Ankiety życiorysowe wypełnione przez 473 kobiety i 207 mężczyzn leczonych w dziennym oddziale psychoterapeutycznym z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości w latach 2005-2013. Podczas kwalifikacji MS zadeklarowało 134 kobiet i 80 mężczyzn, z czego poprawę uzyskało odpowiednio 84,3% oraz 77,5%.

Wyniki:
U pacjentów obu płci, którzy uzyskali poprawę w zakresie MS zaobserwowano istotnie większą, niż u pacjentów bez owej poprawy, redukcję nasilenia objawów neurotycznych. Dotyczyło to globalnego nasilenia objawów nerwicowych (współczynnik OWK) u obu płci (p<0,001), jak również większości rodzajów objawów nerwicowych u obu płci (p<0,05): Zaburzenia fobiczne, Inne zaburzenia lękowe, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Konwersje, Zaburzenia autonomiczne, Zaburzenia somatyzacyjne, Neurastenia, Unikanie i zależność, Dysfunkcje seksualne, Dystymia; oraz wyłącznie u kobiet (p<0,05): Zaburzenia hipochondryczne, Depersonalizacje i derealizacje, Impulsywność i histrioniczność, Nieorganiczne zaburzenia snu.

Wnioski:
Niniejsze badanie dostarczyło wyników, które potwierdzają skuteczność i kompleksowość intensywnej psychoterapii, jako metody leczenia prowadzącej do poprawy zarówno w zakresie MS, jak i w zakresie objawów zaburzeń nerwicowych. Pozwala to przypuszczać, że zastosowana forma psychoterapii może stanowić efektywną metodę prewencji suicydalności w tej grupie pacjentów. Zaobserwowane powiązania przemawiają także za trafnością hipotez o zbliżonej etiopatogenezie i częściowo tożsamych czynnikach osobowościowych predysponujących do wystąpienia MS i zaburzeń nerwicowych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top