PL EN
Badanie nastawienia polskich psychoterapeutów wobec terapii online – polska adaptacja kwestionariusza UTAUT-T (Uogólniona Teoria Akceptacji i Stosowania Technologii, wersja dla Terapeutów (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – Therapists Version) oraz weryfikacja modelu UTAUT-T
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 
2
Wydział Projektowania SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
 
3
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
 
 
Data nadesłania: 09-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-01-2023
 
 
Data akceptacji: 18-01-2023
 
 
Data publikacji online: 15-04-2023
 
 
Data publikacji: 15-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Koch   

Instytut Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była weryfikacja własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - Therapist version (UTAUT-T) oraz weryfikacji modelu UTAUT-T w grupie polskich psychoterapeutów.

Metoda:
434 osoby w wieku 27-66 lat (M=40,78; SD=7,70), w tym 337 kobiet i 58 mężczyzn wzięło udział w internetowym badaniu samoopisowym, które polegało na wypełnieniu trzech kwestionariuszy: UTAUT-T, Krótkiego Kwestionariusz Do Pomiaru Wielkiej Piątki (IPIP-BFM-20), Kwestionariusza Gotowości Technologicznej (TRI 2.0), a także udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych w pracy zawodowej. Przeprowadzono następujące analizy: konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA), analizę rzetelności metodą alfa Cronbacha oraz analizę trafności teoretycznej.

Wyniki:
Przeprowadzone analizy wykazały, że struktura czynnikowa polskiej wersji kwestionariusza UTAUT-T jest tożsama oryginalnemu narzędziu, a model UTAUT został potwierdzony w grupie polskich psychoterapeutów. Współczynnik rzetelności alfa Cronbacha dla poszczególnych podskal mieścił się w przedziale od 0,57 do 0,97. Badania trafności teoretycznej potwierdziły spodziewane korelacje pomiędzy większością wymiarów akceptacji technologii oraz gotowości technologicznej. Ponadto zaobserwowano pojedyncze bardzo słabe związki korelacyjne między akceptacją technologii a cechami osobowości.

Wnioski:
Własności psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza UTAUT-T wykazują zadowalające wartości. Skala może być wykorzystywana do prowadzenia dalszych badań. Model UTAUT-T może być wykorzystywany do przewidywania rzeczywistego korzystania z nowych technologii przez psychoterapeutów polskich.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top