PL EN
ARTICLE
Wstyd, poczucie winy, perspektywa czasowa, czas odbywania kary pozbawienia wolności i objawy PTSD u skazanych sprawców wypadków drogowych – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 
2
Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. hab. med. Jerzego Nofera
 
 
Data nadesłania: 06-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2019
 
 
Data akceptacji: 30-10-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Andysz   

Instytut Medycyny Pracy
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1163-1180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie koncentrowało się na związku pomiędzy objawami PTSD, poczuciem winy związanym z traumą, perspektywą czasową, oraz skłonnością do poczucia winy/wstydu u osadzonych sprawców wypadków samochodowych. Przeanalizowano także związki pomiędzy długością kary, objawami PTSD i poczuciem winy związanym z traumą.

Metoda:
Próba badawcza składała się z 37 osadzonych sprawców wypadków drogowych. Poproszono ich o wypełnienie zestawu kwestionariuszy: Inwentarza Perspektywy Czasowej Zimbardo, Inwentarza Poczucia Winy i Wstydu, i Inwentarza Winy Związanej z Traumą.

Wyniki:
Wyniki wykazały, że 50% sprawców spełniało kryteria DSM-5 dotyczące PTSD. Skłonność do poczucia winy i wstydu pozytywnie korelowała z poczuciem winy związanym z traumą. Podatność na poczucie wstydu jako konsekwencja negatywnej samooceny wiązała się także z większym poczuciem wstydu związanym z traumą. Nie wykazano korelacji pomiędzy skłonnością do poczucia winy/wstydu lub poczuciem winy związanym z traumą a objawami PTSD. Perspektywa czasowa wiązała się z objawami PTSD - im silniejsza u badanych była tendencja do koncentrowania się na teraźniejszości/przeszłości, tym większe objawy PTSD. Koncentracja na teraźniejszości pozytywnie korelowała z poczuciem winy związanym z traumą.

Wnioski:
W badanej populacji co drugi sprawca wypadku dotknięty był PTSD, które wiązało się z przeszłą i teraźniejszą perspektywą czasową. Negatywna ocena siebie i swojego zachowania intensyfikowała poczucie winy związane z traumą i zmniejszała poszukiwanie usprawiedliwienia dla własnych czynów w okolicznościach zewnętrznych. Czas spędzony w więzieniu nie miał wpływu na postawę moralną i nie wpływał na moralną ocenę własnego zachowania, które spowodowało krzywdę innych osób. Wiązał się jednak z przeżywaniem stresu i skupieniem na własnym cierpieniu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top