PL EN
Polska adaptacja Metody Oceny Wypalenia Zawodowego (BAT-PL) autorstwa Schaufeliego i współpracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia
 
3
Katolicki Uniwersytet w Lowanium, Wydział Psychologii
 
4
Uniwersytet w Utrechcie, Wydział Psychologii
 
 
Data nadesłania: 08-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-03-2021
 
 
Data akceptacji: 24-08-2021
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Beata A. Basińska   

Politechnika Gdańska
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):223-235
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania jest przedstawienie polskiej wersji Metody Oceny Wypalenia Zawodowego BAT-PL W. Schaufeliego i wsp. oraz oceną jej trafności i rzetelności. Metoda mierzy podstawowe objawy wypalenia (BAT-C): wyczerpanie, zdystansowanie psychiczne, pogorszenie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, oraz towarzyszące im objawy wtórne (BAT-S): skargi psychosomatyczne i objawy dystresu psychologicznego.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 255 osób personelu pielęgniarskiego. W celu oceny trafności wykorzystano jednopunktową skalę satysfakcji z pracy, Utrechtską Skalę Zaangażowania w Pracę UWES-3 Schaufeliego i wsp. oraz Skalę Dobrostanu Emocjonalnego w Pracy JAWS van Katwyk i wsp.

Wyniki:
Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej potwierdziły strukturę czynnikową metody. Dotyczy to zarówno BAT-C jako czterech objawów podstawowych i czynnika ogólnego (metacecha) reprezentującego wypalenie, jak i BAT-S jako zespołu dwóch objawów wtórnych oraz metacechy. Obie skale były silnie skorelowane ze sobą i różniły się od innych miar dobrostanu zawodowego (satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę i emocji negatywnych). Wartości współczynników α-Cronbacha oraz rzetelności łącznej pokazały, że BAT jest rzetelną metodę pomiaru.

Wnioski:
Polska adaptacja Metody Oceny Wypalenia Zawodowego BAT-PL W. Schaufeliego i wsp. cechuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi i może być brana pod uwagę w badaniach naukowych nad wypaleniem zawodowym oraz dalej weryfikowana w praktyce klinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top